Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 21: Forslag til folketingsbeslutning om generelt forbud mod omskæring

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 21

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 01.05.2014

Medstillere:

Dette forslag mangler 9 medstillere før det kan fremsættes.

Der er endnu ingen medstillere til dette forslag.

Du skal logge ind for at være medstiller.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der gør § 245 a gældende for såvel mænd som kvinder.

Bemærkninger til forslaget

I Danmark er omskæring af kvinder forbudt i henhold til straffelovens § 254 a.

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

Forslagsstillerne mener ikke, at der eksisterer grundlag for, at dette forbud ikke også skal gøres gældende for mænd. Vi mener ikke, at legemsbeskadigelse kan tillades på nogen baggrund - heller ikke religiøs. Voldelige overgreb uden samtykke skal og må altid have fortrinsret overfor religionsfrihed i et retssamfund.

Selvom der ikke er dokumentation for, at der er risici ved kompetent omskæring under korrekte forhold, så er det ikke et brugbart argument, når det drejer sig om overgreb. Vi mener samtidig, at overgrebet overtræder Børnekonventionens artikel 19, punkt 1:

1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuel misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt.

Samtidig kan også artikel 24, punkt 3 være overtrådt:

3. Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.

Hvis det bedømmes, at Børnekonventionen ikke er overtrådt, så bør Danmark stadig træde forrest og indføre forbuddet.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/omskaering-hvad-skal-forhuden-egentlig-bruges-til

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

Privat kladde
01.05.2014
Offentlig kladde
02.05.2014
Afventer medstillere
Bortfaldet

UDVALGT INDLÆG IMOD

Hans Jørgen Lassen

Der er flere måder at barbere den ged på.
Jeg vil henvise til mit eget forslag: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/bilag/247/1234606.pdf

I øvrigt har jeg ligesom Torsten anmeldt den blodtørstige Lexner til Københavns Politi, og naturligvis med samme resultat.

Hans Jørgen Lassen
mag.art. & cand.jur.

parlaSpam™
DEBAT (8 INDLÆG)
21. Maj 2014 09:13
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Her er links til lidt mere information, der understøtter forslaget om forbud (kopieret fra denne artikel):

Dansk Selskab for Almen Medicin kalder indgrebet for lemlæstelse

Overlæge Morten Frisch: Omskæring ofte værre for drenge end piger

Hans Jørgen Lassen: Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn

Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet, Sex & Samfund og Intact Denmark støtter også kampen mod rituel drengeomskæring.

Læs også denne kronik af Liv Holm Andersen, Karsten Lauritzen og Ole Birk Olesen.

Hvis du er i tvivl om, hvad omskæring egentlig er for en størrelse, så kan du eventuelt se disse billeder, denne video eller den her.

22. Maj 2014 11:47

Hej Thomas,

Jeg er imod forslaget, ud fra den betragtning at det hellere bør fremgå explicit _andre_ steder i lovgivningen, end i straffelovens bestemmelser om legemsangreb, at mennesker der ikke selv kan give deres samtykke til indgreb i deres kropslige integritet, kun må udsættes for sådanne indgreb, når det tjener til deres direkte fordel. Jeg forstår og sympatiserer med intentionerne i forslaget, men det tager udgangspunkt i § 245a i straffeloven, som er et misfoster både lovteknisk, og i sit saglige grundlag. Det er ikke hensigtsmæssigt at bygge videre efter den model, at straffeloven efter behov kan suppleres med ekstra indskærpninger til særlig beskyttelse af denne eller hin kropsdel på dette eller begge køn.  § 245a har allerede gjort skade nok ved at åbne op for den modsætningsslutning at fjernelse af ydre mandlige kønsorganer slet ikke er omfattet af straffelovens bestemmelser om legemsangreb, og § 245a’s ekstreme formulering har på urimelig vis indskrænket myndige kvinders ret til autonomi over egen krop.  En model jeg bedre kunne tænke mig ville indebære at § 245a droppes helt, og autorisationslovens § 17 præciseres på en sådan måde at det fremgår explicit, at det hører med til lægens pligt til omhu og samvittighedsfuldhed, at tilsikre i sin virksomhed, at der kun udføres indgreb på mennesker som ikke selv kan give deres samtykke, når det er til disse menneskers direkte fordel.

22. Maj 2014 12:20
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg er enig i, at 245a gør skade, fordi den måske implicit tillader omskæring af drengebørn. Der burde egentlig være rigelig dækning til, at indgrebet for begge køn allerede var dækket af straffeloven, men problemet opstår bare, når lægevidenskaben blandet med religiøse holdninger - specielt når denne sammenhæng skjules eller bagatelliseres.

I virkeligheden kunne jeg forestille mig, at man kunne anmelde et overgreb (på drengebarn) til politiet allerede nu; spørgsmålet er så, om de ville tage det seriøst på nogen måde.

Hvilke sanktionsmuligheder er der i autorisationsloven? Og hvad kræver den i forhold til, hvordan ordensmagten gøres opmærksom på problematiske forhold?

22. Maj 2014 13:36

I slutningen af 2012 anmeldte jeg i to tilfælde personer for at udføre omskæring af drenge;politiet afviste at indlede efterforskning, under henvisning til at rituel omskæring i straffeloven omhandles af §245a, som kun forbyder rituel omskæring af piger og kvinder, hvorfor rituel omskæring af drenge og mænd er tilladt. Jeg ved ikke hvilken begrundelse der ville blive givet for ikke at rejse sigtelse, ved en lignende politianmeldelse i dag, specielt om politiet fortsat er af den opfattelse at §245a kan gives en sådan fortolkning. Selv om jeg ikke er klageberettiget i forhold til den afgørelse, har jeg ikke præcist været tyst om at jeg mener den er gal. grin

Sanktionsmulighederne i forhold til autorisationsloven spænder over påtale, skærpet tilsyn, indskrænkning af autorisationen, evt inddragelse af autorisationsretten for den pågældende læge. Tilsynsmyndigheden er Sundhedsstyrelsen, og dens tilsyn er reaktivt, dvs styrelsen er betroet pligten til at reagere hvis forhold anmeldes til den. Og naturligvis, dette udelukker ikke samtidig anmeldelse til politiet for overtrædelse af straffeloven. I tilfælde af uberettiget bortskæring af dele af ydre kønsorganer vil §245, stk 2 om forsætlig legemsbeskadigelse være relevant. Den bestemmelse blev bevaret i den nuværende straffelov netop for at markere at forsæt til legemsbeskadigelse i sig selv er en alvorlig forbrydelse. 

Det forslag jeg nævner, det med at gøre det explicit at det tilhører en læges pligt jvf autorisationsloven, at han ikke skærer i et barn
eller en anden person der ikke selv kan give sit samtykke, uden at det er til hans eller hendes direkte fordel, kunne også implementeres i Sundhedsloven. Man kunne der sætte ind i afsnittet om patienters retsstilling og der gøre det til en explicit forudsætning for at der kunne gives stedfortrædende informeret samtykke til et indgreb på en samtykke-inhabil person, at indgrebet er til direkte fordel for denne person. Der er iøvrigt intet revolutionært over det dermed expliciterede. 

Som du siger burde alt det vi snakker om jo være fuldt dækket ind af straffeloven og sundhedsloven i forening, hvilket det vel ret beset også er. Derfor vil der jo nødvendigvis være tale om explicitering af principper som de fleste nok allerede lægger i disses sproglige udtryk, men som nogen har opportunistisk har fortolket således, at der er givet plads til denne eller hin tilvante afvigelse derfra.

23. Maj 2014 10:27
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

I slutningen af 2012 anmeldte jeg i to tilfælde personer for at udføre omskæring af drenge [...]

Det glæder mig, at du har forsøgt! Ved du, om der findes du statistik på, hvor mange anmeldelser der er foretaget igennem tiden? Det kunne i den forbindelse være interessant at se, om der er foretaget anmeldelser før indførelsen af §245a. Der må næsten være nogen, der har søgt aktindsigt?

Principielt er jeg enig i dit forslag - sletning af §245a og en præcisering i autorisationslovens §17. Når du skriver direkte fordel - er det et medicinsk udtryk? Eller skal det hedde noget andet?

Selvom jeg ikke direkte går så meget op i sanktioner, så bliver jeg bare lidt bange for, at ingen vil gå op i præciseringen. Men måske hvis det skrives direkte i lovændringen i forhold til fjernelse af §245a, hvad begrundelsen for ændringen er (at det i forvejen falder ind under straffelovens bestemmelser).

 

23. Maj 2014 12:24

Jeg ved der har været andre anmeldelser fra private, og af Sundhedsstyrelsen ifm mistanke om omskæring udført af en ikke-læge.
Jeg tror ikke meget på muligheden af at få adgang til nogen statistik, det vedrørende. Man kan generelt ikke få aktindsigt i forhold der
vedrører strafferetsplejen.

Når jeg skriver ‘til direkte fordel’ er det en henvisning til ordlyden af Article 6.1 i Europarådets konvention af 4. april 1997, som Danmark har
ratificeret. “6.1. Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a person who does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit.”

Artikel 17 og 20 vedrører de to særlige undtagelsesområder, hvor det generelt gældende princip i artikel 6.1 kan fraviges. Det drejer sig om ganske særlige situationer indenfor biomedicinsk forskning, og ganske særlige tilfælde, hvor det kan tillades at udtage gendanneligt væv fra en samtykke-inhabil til livreddende behandling af et nærtstående familemedlem. Disse undtagelsesområder og rammerne for dem er udførligt og explicit implementeret og dermed givet gyldighed i dansk lov. Det princip, som de er undtagelse fra, derimod,  er højst implicit til stede i lovgivningen, og tilsyneladende uden at det tillægges nogen særlig betydning i dens praktiske implementering i retspraksis. Det er næsten som det er glemt—og dog alligevel tilstede, men altså kunnår det er opportunt og ikke tvinger nogen reflektion eller problematisering af gældende retstilstand, vedr. fx ikke terapeutisk omskæring af drenge, piercing, scarifikation, og mere ekstreme kropsdekorationer, som tilsyneladende foretækker at lade sejle, som det bedst kan gå.

§245a er en ganske varm kartoffel at pille ved, men et lovforslag som det vi taler her vil forudsætte politisk vilje til forandring. Hellere præsentere sagen som et generelt behov for en nødvendig opstramning omkring sikring af den respekt for samtykke-inhabile personlige integritet, som udtrykkes af den nævnte konventionsbetemmelse, end som et særskilt ønske om at gøre omskæring af drenge ‘lige så forbudt’ som omskæring af piger. 

25. Maj 2014 09:58

Der er flere måder at barbere den ged på.
Jeg vil henvise til mit eget forslag: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/bilag/247/1234606.pdf

I øvrigt har jeg ligesom Torsten anmeldt den blodtørstige Lexner til Københavns Politi, og naturligvis med samme resultat.

Hans Jørgen Lassen
mag.art. & cand.jur.

27. Maj 2014 21:03
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ok - jeg vil lige prøve at omskrive mit forslag; jeg kan godt se, at det ikke er helt optimalt!

Tak for det gode input, Hans og Torsten, indtil videre.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?