Dette forslag er afsluttet og blev vedtaget 27.12.2011. Forslaget er sendt videre til medlemmer af Folketinget, der ikke har fravalgt at modtage mails fra Parlamentet.dk.

P 3: Forslag til folketingsbeslutning om at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage (forbud mod nationsflag)

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM P 3

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 28.09.2011

Medstillere:
Jakob Ravnholt Schmidt
Morten Riber Zeuthen
Claus R. Frandsen
Richardt Radek Larsen
Bjarke Fisker
Jens Emborg
Marlene Skau Hansen
Stefan Huulbæk Andersen
Thomas Maltha Grønborg-Bendixen

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger justitsministeren at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage. Bekendtgørelsen indeholder et forbud mod at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog.

Bemærkninger til forslaget

Forbuddet bygger alene på en kongelig resolution af 7. juli 1854 og der er derfor ikke lovhjemmel til bekendtgørelsen.

Forslagsstillere mener samtidig, at bekendtgørelsen gør indgreb i borgernes frihed og ejendom. Men alene dét, at der ikke er lovhjemmel til bekendtgørelsen gør, at den skal trækkes tilbage.

Relevante links

http://www.justitsministeriet.dk/udenlandskeflag.html

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57400

Privat kladde
28.09.2011
Offentlig kladde
Afventer medstillere
30.09.2011
Debat
Afstemning start
27.11.2011
Afstemning slut
27.12.2011

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium

For mig giver det ikke mening, at det skal være direkte forbudt at flage med andre nationers flag i Danmark. Samtidig er det dybt problematisk, at der er tale om en bekendtgørelse på baggrund af en resolution - altså, det er ikke en lov der bliver bekendtgjort som normalt. Folketinget har ikke vedtaget resolutionen og dermed har borgerne heller ikke.

parlaSpam™
DEBAT (8 INDLÆG)
29. Sep 2011 10:55
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

For mig giver det ikke mening, at det skal være direkte forbudt at flage med andre nationers flag i Danmark. Samtidig er det dybt problematisk, at der er tale om en bekendtgørelse på baggrund af en resolution - altså, det er ikke en lov der bliver bekendtgjort som normalt. Folketinget har ikke vedtaget resolutionen og dermed har borgerne heller ikke.

29. Sep 2011 20:48

Jeg synes at der både er noget der taler for og noget imod:

Hvad der taler for er at flagning med andre landes flag kan betragtes som en ytring og det derfor vil være en knægtelse af ytringsfriheden med et forbud.

Hvad der taler imod er at et flag tilkendegiver et ejendomsforhold lige som et skøde på en grund. Man må ikke bare slettet navnet på et skøde og
indsætte sit eget efter behag.

30. Sep 2011 14:15
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Stadig er jeg dog overbevist om, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til bekendtgørelsen. Og det burde egentlig være nok til at trække bekendtgørelsen tilbage.

Hvis Folketinget derefter kan blive enige om, at en sådan bekendtgørelse har sin berettigelse, må de vedtage en lov indenfor de almindelige gældende regler.

27. Okt 2011 10:12
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der er nu nok sponsorer til, at forslaget kan komme til debat og afstemning - tak til alle der ville være med til at sponsorere forslaget!

Indtil videre er forløbet gået efter planen for Parlamentets første forslag. Nu venter der en måneds debat og derefter en måneds debat og afstemning. Det er muligt, at disse tider skal justeres en anelse.

28. Nov 2011 12:04
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Afstemningen er nu åben og lukker den 27. december…

30. Dec 2011 14:29
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for og 5 stemmer imod.

Forslaget blev sendt til 179 medlemmer fra Folketinget og Pernille Skipper fra Enhedslisten synes det er et interessant forslag, og hun vil snakke med justitsministeren om det.

23. Jan 2012 12:27
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der er kommet et “rigtigt” brev fra Justitsministeriet angående forslaget:

Ved to e-mail af 29. december 2011 har Parlamentet.dk rettet henvendelse til henholdsvis tidligere justitsminister Lars Barfod og nuværende justitsminister Morten Bødskov vedrørende bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag.

Det fremgår af Parlamentet.dk’s henvendelse, at Parlamentet.dk ønsker at justitsministeren trækker ovennævnte bekendtgørelse tilbage, idet bekendtgørelsen indefor et forbud mod at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog.

Justitsministeriet kan generelt oplyse, at det indtil kongelig resolution af 7. juli 1854, som er bekendtgjort af Justitsministeriets cirkulære af 2. august 1854, var forbudt at hejse såvel dansk som fremmed flag. Ved nævnte resolution blev det tilladt enhver at hejse såvel dansk som fremmed flag. Ved nævnte resolution blev det tilladt enhver at hejse Dannebrog uden split, ligesom fremmede magters konsuler måtte anvende deres nationsflag i Danmark.

Ved bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag er denne bestemmelse blevet fortolket således, at det i almindelighed er forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog.

Bekendtgørelsen indeholder dog to undtagelser hertil. Forbuddet omfatter ikke fremmede staters repræsentationer, f.eks. ambassader, som er berretigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embedskontorer her i landet samt for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger, og personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse fremmed nationsflag.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at det fremgår af cirkulære nr. 145 af 20. oktober 1989 om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag, at tilladelse til at flage med de af Danmarks anerkendte staters flag meddeles af politiet. Det fremgår endvidere, at flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og der europæiske flag kan ske uden tilladelse.

Endvidere fremgår det af Justitsministeriets cirkulærebeskrivelse af 8. januar 1996 til landets politimestre og Politidirektøren i København, at bekendtgørelsen fra 1915 og cirkulæret fra 1989 også omfatter fremmede nationers områdeflag. Områdeflag repræsenterer et nærmere afgrænset område i en stat. Som eksempel nævner cirkulærebeskrivelsen det skånske, det ålandske og det nordfrisiske flag.

Flagning med en fremmed nations områdeflag, hvor det ikke kræver tilladelse at flage med selve nationsflaget, kan ske uden indhentelse af tilladelse. Det forudsættes dog, at områdeflaget er anerkendt i hjemlandet.

Herudover kan der frit flages med såkaldte fantasiflag, medmindre de frembyder væsentlige lighedspunkter med Dannebrog eller med fremmede nationsflag eller områdeflag. Fantasiflag kan være flag, som repræsenterer foreninger, grupperinger mv.

Justitsministeriet har ikke aktuelle planer om at ændre reglerne op flagområdet. Justitsministeriet har imidlertid noteret sig Deres synspunkter, der vil kunne indgå i eventuelle kommende overvejelser om en ændring af reglerne på flagområdet.

Justitsministeriet foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af Parlamentet.dk’s henvendelse.

Med venlig hilsen

Sine Marie Mohr

03. Apr 2012 09:31
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der er endnu en udvikling i forslaget.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?