Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 182: Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.).

L 182: Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 182

Fremsat dato: 02.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 182 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk som led i opfølgningen på dele af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Forslaget vedrører støtte til øget anvendelse af vedvarende energikilder m.v. Forslaget indeholder således elementer om justering af støtten til vindmøller på land, bedre rammebetingelser for biogas m.v., ny støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker og forlængelse af puljen til nye VE-teknologier.

Endvidere giver lovforslaget mulighed for, at de kommunale naturgasselskaber får mulighed for at engagere sig i biogasproduktion som en tilknyttet aktivitet til deres kommercielle aktiviteter. Endelig indeholder lovforslaget en række konsekvensrettelser, som følge af de nye støttebestemmelser.

Lovforslaget medfører øgede udgifter for staten. Udgifterne til den nye støtte til biogas skønnes at være jævnt stigende og i 2020 årligt at udgøre ca. 200 mio. kr.. Udgifterne til ny støtte til industriel kraft-varme skønnes at være på 30 mio. kr. årligt indtil udgangen af 2020.

Herudover betaler el- og naturgasforbrugerne en del af udgifterne ved de nye tilskudsordninger i form at højere energiregninger som en el- og naturgas PSO. Støtte til elproduktion ved biogas og opgraderet biogas forventes at være stigende årligt og udgøre ca. 400 mio. kr. i 2020.

Justeringen af støtten for vindmøller skønnes dog at medføre en samlet besparelse for elforbrugerne i 2020 på ca. 450 mio. kr. sammenlignet med en situation, hvor de nugældende støttesatser var blevet videreført helt uændret. Forlængelse af puljen til nye VE-teknologier vil udgøre 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2016, som finansieres af elforbrugerne over PSO-tariffen.

Virksomheder, som er eller bliver omfattet af støt­te­ord­ningerne, får mulighed for øgede indtægter svarende til den øgede støtte.

Lovforslaget forventes at medføre positive konsekvenser for miljøet i form af reduktion af CO2-udledninger på ca. 2 millioner ton i 2020.

Lovforslagets bestemmelser om støtte m.v. vil blive notificeret for Kommissionen som statsstøtte. Bestemmelserne vil blive sat i kraft i det omfang og fra det tidspunkt, som fremgår af godkendelsen efter statsstøttereglerne.

Lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt, fordi det udmønter en del af energiaftalen af 22. marts 2012. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte forslaget tidligere.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?