Dette forslag er fra folketingssamlingen 2010-11 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 102: Lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v (ændring af) (Skærpelse af bødestraffen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen m.v)

L 102: Lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v (ændring af)

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat dato: 15.12.2010

Samling: 2010-11

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Skærpelse af bødestraffen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen m.v

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Skærpelse af bødestraffen for overtrædelse af ordensbe- kendtgørelsen m.v.)

(Lovforslag nr. L 102)

Formålet med lovforslaget er at skærpe bødestraffen for overtrædelse af den såkaldte ordensbekendtgørelse, der er udstedt i medfør af lov om politiets virksomhed og indeholder en række bestemmelser, som har til formål at sikre den offentlige orden samt beskytte enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Der er tale om bestemmelser, som sikrer, at almindelige mennesker kan færdes trygt og sikkert i det offentlige rum.

Bekendtgørelsen indeholder forbud mod gadeuorden samt voldelig optræden og slagsmål. Det er endvidere forbudt bl.a. at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Lovforslaget, der bygger på en redegørelse fra Rigsadvokaten, indeholder i bemærkningerne en række angivelser af, hvad bødeniveauet for overtrædelse af de forskellige bestemmelser bør være. Det vil dog – som altid – i sidste ende være domstolene, der efter en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder afgør, hvad straffen skal være.

Med lovforslaget sker der en markant skærpelse af straffene for overtrædelse af bekendtgørelsen. Det er således meningen, at den mindste bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen skal være på 1.000 kr. I dag udmåles de fleste bøder til beløb i størrelsesordenen 400-600 kr.

Det er endvidere meningen, at straffen for en række overtrædelser skærpes ud over, hvad der følger af mindstebøden på 1.000 kr. Det er således bl.a. hensigten, at bøden for voldelig optræden eller slags­mål skal udmåles til minimum 3.000 kr., således at der afhængig af overtrædelsens karakter og konsekvenser kan blive tale om en større bøde. Endvidere er det hensigten, at bøden for gadeuorden skal være 1.500 kr.

Med bøder i denne størrelsesorden vil sanktionen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen opleves som reel og følelig samt afspejle overtrædelsens karakter og alvor. Bøder i denne størrelsesorden vil endvidere i højere grad have præventiv virkning.

Strafskærpelsen vil således medvirke til at sikre, at almindelige mennesker i endnu højere grad kan færdes trygt og sikkert i det offentlige rum.

Strafskærpelsen foreslås gennemført ved at ændre den bemyndigelsesbestemmelse i lov om politiets virksomhed, som ordensbekendtgørelsen er udstedt i medfør af.
Lovforslaget indeholder endvidere en ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Med denne ændring skærpes bødestraffen for overtrædelse af lovens bestemmelse om forstyrrelse af bl.a. den offentlige orden på restaurationer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.12.10
1. behandling
2. behandling
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.12.10
Afstemning start
24.01.11
Afstemning slut
16.09.11

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?