L 160: Udbud af ungdomsuddannelser i udlandet (Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet.)

L 160: ungdomsuddannelser i udlandet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 160

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 11.03.2015

Vedtaget dato: 06.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 160 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Igennem de seneste år har der været politisk og mediemæssig bevågenhed på såkaldt systemeksport af ungdomsuddannelser. Også inden for ungdomsuddannelsessektoren har der været ønske om at kunne få lov til at eksportere danske uddannelser.

Der har været nedsat en ekspertgruppe om uddannelseseksport, der har anbefalet, at der skabes en fleksibel lovhjemmel, hvorefter et udbud i udlandet af ungdomsuddannelser fra dansk side kan anerkendes officielt, herunder at eksamensbeviser certificeres, så de giver adgang til relevant videregående uddannelse eller beskæftigelse i modtagerlandet.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne fra ekspertgruppen og den model, der blev indført for de erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet fra 2009 (lov nr. 537 af 12. juni 2009).

Med lovforslaget etableres den retlige ramme for, at en ungdomsuddannelsesinstitution efter godkendelse af undervisningsministeren kan udbyde ungdomsuddannelser i udlandet for derved at bidrage til kvalitetsudviklingen af danske uddannelser. Udbuddet af uddannelser varetages som særskilt indtægtsdækket virksomhed. Godkendelsen forudsætter bilateral aftale mellem Danmark og en anden stat, efter hvilken udbuddet af uddannelsen er erhvervskompetencegivende eller adgangsgivende til videregående uddannelse i den anden stat.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner omfattet af lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. vil kunne godkendes til udbud i udlandet. Følgende uddannelser vil kunne godkendes til udbud i udlandet: Stx, hf, hhx og htx samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til det pågældende land indenfor de nævnte uddannelser.

Da lovgivningen på ungdomsuddannelsesområdet indeholder en række specifikke krav (specifikke indholdsmæssige krav og krav til organisering af undervisningen m.v.) foreslås det, at undervisningsministeren i forbindelse med godkendelsen skal kunne fravige bestemmelser i institutions- og uddannelseslove, når særlige forhold ved udbuddet i udlandet taler for det.

I forhold til erhvervsuddannelserne indeholder forslaget en bemyndigelse til, at ministeren efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser kan træffe beslutning om, at loven også omfatter udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser samt særligt tilrettelagte forløb inden for erhvervsuddannelserne.

Endelig foreslås der etableret hjemmel til, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbud i udlandet.

Der vil for staten være administration forbundet med godkendelse af udbud, der dog modsvares af betaling herfor. Tilrettelæggelsen af tilsyn med institutioner, der har godkendte udbud i udlandet, og administration i den forbindelse varetages inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har derfor ikke økonomiske konsekvenser for staten. Tilsvarende forudsættes institutionernes omkostninger til betaling for godkendelsen modsvaret af indtægter i form af deltagerbetaling.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
19.03.15
2. behandling
30.04.15
3. behandling
05.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
05.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 21. april 2015

Emneord: ungdomsuddannelser

Relaterede forslag:

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

26.11.2014 B 37: Ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)

08.05.2014 L 197: Lov om Rådet for Ungdomsuddannelse

08.05.2014 L 196: Lov om kombineret ungdomsuddannelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?