L 166: Lov om tobaksvarer (Forslag til lov om tobaksvarer m.v.)

L 166: Tobaksvarer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 166

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 166 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet) i dansk ret for så vidt angår direktivets bestemmelser om tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter.

Lovforslaget indfører yderligere krav til ingredienser i og emissioner fra tobaksvarer og indberetning af oplysninger herom. I den forbindelse stilles der bl.a. krav om, at der gennemføres omfattende undersøgelser af udvalgte tilsætningsstoffer i tobaksvarer, der fremgår af en prioriteret liste. Der er bl.a. tale om tilsætningsstoffer, der vurderes at bidrage til produkternes toksicitet eller afhængighedsskabende egenskaber, eller som medfører dannelsen af stoffer, der har CMR-egenskaber (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber).

Lovforslaget indeholder et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma. Ved en kendetegnende aroma forstås en fremtrædende duft eller smag af andet end tobak. Bestemmelserne om forbud mod kendetegnende aroma finder først anvendelse fra den 20. maj 2020 for cigaretter og rulletobak, der indeholder mentol.

Der indføres desuden yderligere krav til mærkning og emballering af tobaksvarer, herunder kravene til sundhedsadvarsler på pakninger og emballage. Endvidere indeholder lovforslaget krav om, at tobaksvarers pakninger og emballage ikke må indeholde elementer eller træk, som opfordrer til brug af produktet, eller som kan give et fejlagtigt indtryk af produktets karakteristika, sundhedsmæssige virkning eller risici. Pakninger og emballage må heller ikke mærkes med elementer eller træk, der giver indtryk af, at en bestemt tobaksvare er mindre skadelig eller sundere end andre tobaksvarer, henvise til smag, duft eller aromastoffer eller få produktet til at ligne en fødevare eller kosmetik.

Desuden indføres en forpligtelse til at anmelde nye kategorier af tobaksvarer, inden de markedsføres, og der indføres en registreringspligt for detailforhandlere af tobaksvarer, der markedsfører produkter ved hjælp af fjernsalg på tværs grænser.

Herudover indfører lovforslaget regler for urtebaserede rygeprodukter. Der stilles bl.a. krav om, at fabrikanter og importører af sådanne produkter indberetter oplysninger om produkternes sammensætning, og at produkterne mærkes med sundhedsadvarsler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
15.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: tobak cigaretter

Relaterede forslag:

27.10.2016 L 43: Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.

05.05.2015 L 202: Lov om røgfri miljøer (udskydelse af revision)

27.03.2015 B 143: Realitetsbehandling af traktatkrænkelsessagen om salg af løs snus

22.01.2015 L 115: Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark

31.10.2013 L 47: Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?