L 105: Tillægsbevilling for finansåret 2013 (Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013.)

L 105: Tillægsbevilling for finansåret 2013

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 105

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 30.01.2014

Vedtaget dato: 13.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 105 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Tillægsbevillingslovforslaget (FTB) formaliserer de bevillingsændringer, som i finansårets løb er foretaget på forventet efterbevilling. FTB har dermed en bevillingsretlig og ikke en statsfinansiel funktion.

Bevillingsændringer på FTB for 2013

En stor del af ændringerne i forhold til finansloven for 2013 har enten tidligere været forelagt Folketinget i form af lovforslag eller aktstykker eller har karakter af udgiftsneutrale overførsler mellem bevillinger efter reglerne herom.

FTB for 2013 indeholder netto bevillingsændringer for i alt 1.459,7 mio. kr. i forhold til finansloven for 2013. Bevillingsændringerne skyldes bl.a. ny lovgivning og aktstykker, jf. tabel 1.

 
Tabel 1. Fordeling af nettoudgifter på kategorier på FTB13
TB-kategorierMio. kr.
Ny lovgivning2.459,5
Aktstykker-2.537,6
Overførsel mellem ministerområder0,0
Overførsel mellem hovedkonti0,0
Dispositionsbegrænsninger-294,2
Direkte efterbevilling-670,3
Andre bevillingsforslag-417,1
I alt-1.459,7
  

Ændringer der ikke optages på FTB for 2013

Økonomiske dispositioner i finansåret, der foretages inden for allerede givne bevillingsmæssige hjemler, optages som udgangspunkt ikke på FTB.

Blandt de væsentligste dispositioner, der således ikke optages på FTB, kan nævnes ændrede skøn for lovbundne udgifter og skatter mv. samt ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Folketinget er løbende blevet orienteret om statsfinansernes udvikling i de tre budgetoversigter, som Finansministeriet har udsendt i 2013. Der er heri blandt andet redegjort for ændringerne i skønnene for statens udgifter og indtægter på de lovbundne områder.

Da ændrede skøn mv. ikke medtages på FTB, er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem DAU-saldoen på FTB og det endelige resultat i statsregnskabet, jf. tabel 2. I tabellen fremgår forskellen i DAU-saldoen mellem FTB, statsregnskabet samt det seneste skøn i december-budgetoversigterne fra 2004 til 2013.

           
Tabel 2. DAU-saldoen i 2004-2013 på FTB, decemberskøn samt statsregnskabet
Mia. kr.2004200520062007200820092010201120122013
FTB4,529,842,675,171,3-11,2-81,8-35,1-89,5-16,1
Skøn, december10,668,283,795,5159,1-52,5-95,3-49,3-67,7-11,9
Statsregnskab27,780,698,6106,272,3-29,8-88,7-33,1-75,7- 2
1) Der blev ikke udarbejdet skøn for DAU-saldoen i december 2007 pga. folketingsvalget den 13. november 2007. I stedet er anført skønnet fra Budgetoversigt 1, februar 2008.2) Statsregnskabet for 2013 planlægges offentliggjort ultimo marts 2014.
 

Nationalbankens opgørelse af statens nettokassesaldo, der blev offentliggjort den 3. januar 2014, viser en saldo på 0,0 mia. kr. i 2013. Nettokassesaldoen er dermed 1,0 mia. kr. bedre end skønnet i Budgetoversigt 3 fra december 2013. Forskellen i skønnet for statens nettokassesaldo samt saldoens betydning for statens finanser, herunder DAU-saldoen, kan der redegøres for, når statsregnskabet for 2013 foreligger ultimo marts 2014.

Specifikation af bevillingsændringer på FTB for 2013

Forslaget til lov om tillægsbevilling for 2013 udviser mindrebevillinger på udgiftsbudgettet på 2.669,9 mio. kr., mindrebevillinger på indtægtsbudgettet på 933,2 mio. kr. samt merbevillinger på anlægsbudgettet på 277,0 mio. kr., jf. tabel 3.

    
Tabel 3. Hovedoversigt over statsbudgettet, FTB 2013
Mio. kr., 2013-plDriftsbudgetAnlægsbudget
 UdgiftIndtægt 
§ 1. Dronningen   
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m. fl.   
§ 3. Folketinget11,6 1,6
§ 5. Statsministeriet-0,5  
§ 6. Udenrigsministeriet-25,1  
§ 7. Finansministeriet2.585,9  
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet430,52.936,1 
§ 9. Skatteministeriet74,7  
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet-2.264,8  
§ 11. Justitsministeriet9,54,0 
§ 12. Forsvarsministeriet-909,7 18,5
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter-505,9  
§ 15. Social- og Integrationsministeriet116,0  
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse242,2  
§ 17. Beskæftigelsesministeriet-235,64,9 
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser-206,4  
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning-111,3  
§ 21. Kulturministeriet24,1133,41,0
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke0,1  
§ 23. Miljøministeriet162,3 2,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri14,7  
§ 28. Transportministeriet82,5-133,5253,8
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet-16,6-2.936,1 
§ 35. Generelle reserver-2.137,8  
§ 36. Pensionsvæsenet-10,3  
§ 37. Renter 20,0 
§ 38. Skatter og afgifter -962,0 
I alt-2.669,9-933,2277,0
    

De væsentligste bevægelser på udgifts-, indtægts- og anlægsbudgetterne gennemgås i det følgende.

Væsentlige bevægelser på driftsudgiftsbudgettet

Nettomerbevillingen på § 7. Finansministeriet på 2.585,9 mio. kr. kan primært henføres til merudgifter som følge af ny lovgivning, heraf 1.839,9 mio. kr. vedrørende § 7.5 Danmarks bidrag til EU’s egne indtægter. Beløbet dækker over en reduktion i told- og sukkerindtægterne på 375,3 mio. kr. og en stigning i den samlede overførsel til EU på 1.464,6 mio. kr. Ændringerne kan henføres til vedtagelsen af ændringsbudget nr. 1 – 9 til EU’s budget for 2013. Herudover er optaget nettomerudgifter på 251,9 mio. kr. som følge af aktstykker vedrørende indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg. Desuden kan merudgifter svarende til 362,4 mio. kr. henføres til konvertering af statslig hybrid kernekapital, og endelig er optaget merudgifter på i alt 352,2 mio. kr. som følge af aktiedispositioner i forbindelse med køb af aktier i DONG Energy A/S, da en af de eksisterende mindretalsaktionærer valgte at gøre brug af sin salgsret til staten. De samlede nettoudgifter for § 7. Finansministeriet reduceres omvendt ved, at der overføres i alt netto 234,0 mio. kr. til andre ministerområder i forbindelse med Statens Its overgang til aktivitetsbaseret afregning.

Nettomerbevillingen på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet kan primært henføres til et tab på kreditpakken på 200,0 mio. kr. i 2013. Tabet skyldes et mistet kapitalindskud i forbindelse med Spar Lollands konkurs. Derudover vedrører nettomerbevillingen et kapitalindskud på 120,0 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Det Statslige Lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed, DanPilot, jf. akt. 106 af 30. maj 2013.

Nettomerbevillingen på § 9. Skatteministeriet på 74,7 mio. kr. kan blandt andet henføres til merudgifter på 58,1 mio. kr. til delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Nettomindrebevillingen på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet på 2.264,8 mio. kr. kan blandt andet henføres til mindreudgifter på 1.931,3 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne, mindreudgifter på 93,6 mio. kr. til regulering af de generelle tilskud til kommunerne og merudgifter på 234,1 mio. kr. til regulering af de generelle tilskud til regionerne, jf. akt. 125 af 14. juni 2013. Desuden er der merudgifter på 100 mio. kr. som følge af opskrivning af bevilling til kompensation for tilbagebetaling af grundskyld, jf. akt. 44 af 13. december 2012 og merindtægter på 498,7 mio. kr., som følger af modregning i statstilskuddet ved kommuners afståelse af energivirksomheder. Økonomi- og Indenrigsministeriets udgiftsbudget sænkes i øvrigt med 59,4 mio. kr., som overføres fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen i forbindelse med reformen af Statsforvaltningen, som trådte i kraft 1. juli 2013. Med reformen er opgaver vedrørende klagenævn på social- og beskæftigelsesområdet således overført fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Nettomindrebevillingen på § 12. Forsvarsministeriet på i alt 909,7 mio. kr. kan blandt andet henføres til en bevillingsreduktion på i alt 862,0 mio. kr. og overførsel til § 12.21.01. Forsvarskommandoen på i alt 125,9 mio. kr. fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret. Bevillingsændringerne følger af udmøntning af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 i 2013. Hertil kommer overførsler fra drifts- til anlægsbudgettet, herunder en overførsel på i alt 55,0 mio. kr. fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til § 12.21.01. Materielinvesteringer vedrørende anskaffelse af et tredje inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen samt en overførsel på i alt 50,0 mio. kr. fra § 12.22.11. Bidrag til nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til § 12.21.13. National finansierede bygge- og anlægsarbejder vedrørende forventede udgifter til byggeprojekter, herunder opgradering af Flådestation Frederikshavn, Integration af skibsbaserede helikoptere i Helicopter Wing Karup mv.

Nettomindrebevillingen på § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 505,9 mio. kr. kan overvejende henføres til mindreudgifter på 787,3 mio. kr. for ydelsesstøtten til almene boliger, hvilket skyldes et ændret aktivitetsniveau og en lavere finansieringsrente for alment nybyggeri. Derudover optages en mindreindtægt på 217,4 mio. kr. som følge af lavere refusion til ydelsesstøtten fra Landsbyggefonden. Endelig optages en merudgift på 55,3 mio. kr. til ungdomsboligbidrag, hvilket skyldes flere tilsagn til opførsel af almene boliger.

Nettomerbevillingen på § 15. Social- og Integrationsministeriet på 116,0 mio. kr. kan primært henføres til overførsler til kommunernes og regionernes bloktilskud på 250 og -145,4 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013. Hertil overføres 61,1 mio. kr. til Ankestyrelsen som følge af styrelsens overtagelse af nævnsområdet fra statsforvaltningerne samt en mindreudgift på 63,2 mio. kr. som følge af kommunernes berigtigelser af udbetalt refusion. Der er desuden en mindreudgift på 50,2 mio. kr. som følge af nedlæggelsen af Pensionsstyrelsen og samtidig en merudgift på 50,0 mio. kr. til betaling af Udbetaling Danmark, som har overtaget størstedelen af Pensionsstyrelsens opgaver.

Nettomerbevillingen på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 242,4 mio. kr. kan primært henføres til overførsler fra kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013. Midlerne vedrører bl.a. tiltag på høreapparatområdet, målretning af tilskud til tandrensning og tilbageførsel af midler til regionerne vedrørende blødermedicin. Herudover opskrives en konto med 52,0 mio. kr. for at rette op på et negativt videreførselsbeløb, idet midler fra et aktstykke fra 2003 ikke tidligere er blevet optaget.

Nettomindrebevillingen på § 17. Beskæftigelsesministeriet på 235,6 mio. kr. kan primært henføres til udmøntning af reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler, budgetgarantireserven og beskæftigelsestilskuddet på i alt 409,6 mio. kr., jf. akt. 125 af 20. juni 2013, samt nulstilling af budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler på 156,2 mio. kr. Endvidere optages blandt andet nettomerbevillinger på i alt 294,7 mio. kr. til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. akt. 122 af 20. juni 2013 og forhøjelse af bevillingen til jobrotation for særlige grupper, jf. akt. 86 af 2. maj 2013. Herunder optages ligeledes nettomerbevillinger vedrørende berigtigelser af refusion af kommunale ydelsesudgifter og tilbageførsel af bevilling fra Statens IT på henholdsvis 57,6 mio. kr. og 75,3 mio. kr.

Nettomindrebevillingen på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på 206,4 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgifter på 152,5 mio. kr. til uddannelsesinstitutioner vedrørende regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer. Endvidere er der mindreudgifter på 73,7 mio. kr. som følge af begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i 2013.

Nettomindrebevillingen på § 20. Undervisningsministeriet på 111,3 mio. kr. kan primært henføres til akt. 125 af 28. juni 2013, hvor der overføres 153,9 mio. kr. til kommunerne til videreførsel i 2013 af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Endvidere medfører dispositionsbegrænsningen som følge af begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter mindreudgifter på 86,3 mio. kr. Hertil kommer et merforbrug på 112,8 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer på uddannelserne.

Nettomerbevillingen på § 23. Miljøministeriet på 162,3 kr. kan primært henføres til et løft på 105,3 mio. kr. på § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen). Løftet skyldes tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret afregningsmodel for Statens It på 39,8 mio. kr. samt overførsel af bevilling på 69,7 mio. kr. fra § 35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram vedrørende drift af grunddataprogrammer, kompensation som følge af tabte indtægter fra frie grunddata samt omlægning af KMS Statsaftale mv.

Nettomerbevillingen på § 28. Transportministeriet på 82,5 mio. kr. kan primært henføres til indkøb af dobbeltdækkervogne til primært den regionale togtrafik på Sjælland, merbevilling til finansiering af øgede udgifter på HyperCardordningen samt overførsel fra anlægsbudgettet til driftsudgiftsbudgettet som led i udmøntningen af en række transportpuljer. I modsat retning trækker en overførsel fra driftsudgiftsbudgettet til anlægsbudgettet som led i omprioritering inden for rammerne af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.

Nettomindrebevillingen på § 35. Generelle reserver på 2.137,8 mio. kr. kan primært henføres til udmøntning af 125,9 mio. kr. på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, jf. akt. 100 af 30. maj 2013. Hertil kommer mindreudgifter på 1.498,7 mio. kr. som følge af, at en række reserver nulstilles.

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet

Nettomindreudgiften på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet på 2.505,8 mio. kr. kan primært henføres til ressortoverførslen af Nordsøfonden og Nordsøenheden fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. kgl. resolution af 14. oktober 2012 om ressortoverførsel af Nordsøenheden og Nordsøfonden. Overdragelsen indebærer en overførsel af på 2.936,1 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

Nettomerindtægten på indtægtsbudgettet på § 21. Kulturministeriet på 135,4 mio. kr. kan primært henføres til et udbytte fra TV 2/Danmark A/S i 2013, jf. akt. 75 af 17. april 2013.

Nettomindreindtægten på § 28. Transportministeriet på 133,5 mio. kr. kan primært henføres til mindreindtægter vedrørende aktieudbytte fra Posten Norden AB på 85,9 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende aktieudbytter fra DSB på 52,3 mio. kr.

Nettomindreindtægten på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på 2.936,1 mio. kr. kan henføres til ressortoverførsel af udbytte fra Nordsøfonden til § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, jf. kgl. resolution af 14. november 2012.

Nettomindreindtægten på § 38. Skatter og afgifter på 962,0 mio. kr. kan blandt andet henføres til en mindreindtægt på 500,0 mio. kr. som følge af genindførelse af BoligJobordningen for helårsboliger og udvidelse af ordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse. Der er desuden mindreindtægter fra bo- og arveafgiften på 100,0 mio. kr. som følge af nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og arveafgift. Hertil kommer mindreindtægter på 132,0 mio. kr. som følge af halvering af sodavandsafgiften og nedsættelse af ølafgiften, samt mindreindtægter på 370,0 mio. kr. som følge af manglende EU-godkendelse vedrørende hustandsomdelte reklamer.  Omvendt er der merindtægter som følge af forhøjelse af tinglysningsafgiften på 140,0 mio. kr.

Væsentlige bevægelser på anlægsbudgettet

Nettomerbevillingen på § 12. Forsvarsministeriet på i alt 18,5 mio. kr. kan bl.a. henføres til overførsler fra drifts- til anlægsbudgettet, herunder en overførsel på i alt 55,0 mio. kr. fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til § 12.21.01. Materielinvesteringer vedrørende anskaffelse af et tredje inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen samt en overførsel på i alt 50,0 mio. kr. fra § 12.22.11. Bidrag til nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til § 12.21.13. National finansierede bygge- og anlægsarbejder vedrørende forventede udgifter til byggeprojekter, herunder opgradering af Flådestation Frederikshavn, Integration af skibsbaserede helikoptere i Helicopter Wing Karup, mv. Hertil kommer merindtægter på 85,0 mio. kr. på § 12.21.14. Salg af ejendomme som følge af salg af diverse ejendomme.

Nettomerbevillingen på § 28. Transportministeriet på 253,8 mio. kr. kan primært henføres til en overførsel fra driftsudgiftsbudgettet til anlægsbudgettet som led i omprioritering indenfor rammerne af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, statens indkøb af tog til brug for samdrift på Grenaabanen og Odderbanen samt tilførsel af bevilling til Vejdirektoratets vintertjeneste som led i en reduktion af et akkumuleret underskud, der er opstået som følge af de senere års strenge vintre. I modsat retning trækker, at udmøntningen af en række transportpuljer medfører overførsel af bevilling fra anlægsbudgettet til driftsudgiftsbudgettet.

Folketingets videre behandling af FTB

Ovenfor er givet en kortfattet gennemgang af de væsentligste årsager til bevillingsændringerne i 2013, som de kommer til udtryk i forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013. Der henvises i øvrigt til lovforslagets enkelte bevillingsforslag med de dertilhørende anmærkninger.

Forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 anbefales til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.14
1. behandling
07.02.14
2. behandling
11.03.14
3. behandling
13.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.14
Afstemning start
06.02.14
Afstemning slut
12.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 27. februar 2014

Emneord: tillægsbevilling finanslov

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 2: Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020

05.10.2016 L 1: Finanslov for finansåret 2017

28.01.2016 L 104: Tillægsbevilling for finansåret 2015

08.10.2015 L 3: Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2016

08.10.2015 L 2: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?