Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 161: Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste. (PET).

L 161: lov om politiets Efterretningstjeneste

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 161

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 161 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen har den 11. januar 2013 indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre om en ny styrket regulering af PETs virksomhed og den parlamentariske kontrol med efterretningstjenesterne.

Formålet med lovforslaget er i overensstemmelse med den politiske aftale at gennemføre en ny og tidssvarende lovregulering af PETs virksomhed og etablere et særligt tilsynsorgan til styrkelse af kontrollen med PETs behandling af oplysninger om såvel fysiske som juridiske personer.

Den nye lovregulering vil på ene side sikre, at PET fortsat effektivt kan løse sine meget vigtige opgaver med bl.a. at forebygge og modvirke terrorisme og andre alvorlige trusler mod samfundet. Reguleringen vil på den anden side sikre, at tjenesten ikke uden relevant og sagligt grundlag herfor indhenter, registrerer eller på anden måde behandler oplysninger om borgerne, herunder deres deltagelse i politisk virksomhed, samt at der er den i et demokratisk samfund fornødne åbenhed om og kontrol med tjenestens virksomhed og de vilkår, som den arbejder under, bl.a. det almindelige proportionalitetsprincip.

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1529/2012 om PET og FE, som blev afgivet af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester den 24. februar 2012, og svarer i det væsentligste til udvalgets lovudkast.

Det foreslås således med lovforslaget, at PETs opgaver lovreguleres, således at det ved lov bliver fastsat, hvilke opgaver PET skal varetage. Den foreslåede regulering af PETs opgaver svarer i altovervejende grad til de opgaver, som PET i dag varetager ifølge de administrativt fastsatte instrukser mv., som gælder for tjenestens virksomhed. Den foreslåede lovregulering vil dog skabe klarhed om rammerne for PETs virksomhed.

Der foreslås endvidere en lovregulering af PETs indsamling, indhentning og anden behandling af oplysninger, herunder intern behandling, videregivelse og sletning af oplysninger, som bygger på de almindelige persondataretlige principper og begreber, herunder persondatalovens behandlingsbegreb (og ikke det hidtidige mere begrænsede registerbegreb), med de fravigelser, som er nødvendige for, at PET fortsat effektivt kan løse sine opgaver. Det foreslås i den forbindelse lovreguleret, hvornår PET lovligt kan indsamle og indhente oplysninger, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at PET internt kan behandle indsamlede og indhentede oplysninger, samt i hvilke tilfælde PET kan videregive oplysninger til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer.

Det foreslås desuden, at der ved lov oprettes et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne til afløsning af det nuværende Wamberg-udvalg, der er oprettet ved en administrativ beslutning. Tilsynet vil skulle føre tilsyn med både PET og Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. det samtidigt fremsatte forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tilsynet, der benævnes Tilsynet med Efterretningstjenesterne, vil få til opgave at føre tilsyn med PETs behandling af oplysninger og vil både for så vidt angår ressourcer, uafhængighed og beføjelser samlet set indebære en markant styrkelse af kontrollen med PETs behandling af oplysninger. Det nye tilsyn skal således i enhver henseende føre tilsyn med PETs behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, og i den forbindelse vil tilsynet få eget sekretariat og kunne kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for dets virksomhed. Tilsynet har til enhver tid adgang til alle PETs lokaliteter mv., herunder til PETs IT-systemer.

Endelig foreslås der en lovregulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos PET. De foreslåede regler vil som noget nyt indebære, at en person får mulighed for at anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge, om PET uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer – om nødvendigt ved at pålægge PET at slette oplysninger – at dette ikke er tilfældet, og giver herefter vedkommende meddelelse herom.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag til ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester, hvormed der foreslås en styrkelse af den parlamentariske kontrol på efterretningsområdet. Dette lovforslag udmønter de elementer i den politiske aftale af 11. januar 2013, som vedrører den parlamentariske kontrol med efterretningstjenesterne.

Lovforslaget skal også ses i sammenhæng med det nævnte samtidigt fremsatte forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, der ligeledes bygger på betænkning nr. 1529/2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
28.05.13
3. behandling
30.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
08.05.13
Afstemning slut
29.05.13

Emneord: efterretningstjenester

Relaterede forslag:

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

27.03.2015 B 117: Etablering af en whistleblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester

02.05.2014 L 192: Lov om Center for Cybersikkerhed

27.02.2013 L 163: Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?