Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 179: Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.

L 179: Ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 179

Fremsat dato: 13.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 179 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Hovedformålet med dette lovforslag er at ophæve christianialoven pr. 15. juli 2013.

Den første christianialov blev vedtaget i 1989 med det formål at muliggøre Christianias fortsatte anvendelse af Christianiaområdet i overensstemmelse med miljøministerens planlægning for området. Konkret indebar christianialoven, at den almindelige lovgivning på en række områder, herunder på byggeområdet, blev sat ud af kraft for Christianiaområdet.

Loven blev ændret i 2004 med det formål at sikre, at der kunne ske en udvikling af Christianiaområdet som et åbent, rekreativt og bæredygtigt kvarter i København, og som led heri skulle der ske en ændring af ejerskabet til området. Det var endvidere hensigten, at der ikke fremadrettet skulle være en særlov for området. Der var i den forbindelse indsat en revisionsbestemmelse i loven med det formål, at særloven for Christianiaområdet senere skulle ophæves, når grundlaget for den tilsigtede udviklingsproces var forankret andetsteds. Derudover betød ændringen en genindtræden af den almindelige lovgivning på Christianiaområdet.

Efter vedtagelsen af lovændringen i 2004 har der været gennemført en række forhandlinger med Christianias fællesskab om implementeringen af christianialoven. Forhandlingerne mundede den 22. juni 2011 ud i en aftale mellem Christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab og den fremtidige drift af Christianiaområdet.

22. juni-aftalen udmønter lovens formål om en ændring af ejerskabet ved at bygninger og arealer på Christianiaområdet overdrages til en fond, Fonden Fristaden Christiania. Pr. 1. juli 2012 købte fonden således hele den del af Christianiaområdet, der er beliggende uden for fortidsmindeafgrænsningen. Det fredede fæstningsværk Christianshavns Vold er fortsat i statens eje, og fonden lejer bygninger og arealer på fortidsmindet. Der er i den forbindelse indgået en række konkrete købs- og lejeaftaler, der regulerer de fremtidige ejer- og lejeforhold mellem fonden og staten.

Der er herudover indgået en aftale om, at Fonden Fri­staden Christiania skal varetage den fremtidige genopretning, drift og vedligehold af fortidsmindet, de statsbygninger, der fortsat er i statens eje, belysning, forsyning, samt veje, stier og fællesarealer på området.

Fonden er forpligtet til at lade de nuværende beboere blive boende. Fonden skal samtidig sikre, at den fremtidige boligtildeling på Christiania sker på åben og gennemskuelig vis.

Fonden har endvidere forpligtet sig til at sørge for forsyning af kloak, el og vand til de beboere, der har valgt at leje jordarealer direkte af staten.

22. juni-aftalen og de efterfølgende aftaler mellem Fonden Fristaden Christiania og staten betyder, at der ikke længere er behov for christianialoven.

Fremadrettet skal Christianiaområdet være et område i København på lige fod med andre områder. Det betyder ikke, at Christianiaområdet skal ensrettes med andre byområder. Det er således ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at der skal ændres ved, at området fortsat skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde.

Den fremtidige anvendelse af området skal tilgodese tilgængelighed, åben adgang for offentligheden, forbedring af friarealer, miljøhensyn samt beskyttelse af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Ophævelsen af loven har som konsekvens, at der ikke længere skal gælde lovgivningsmæssige særregler for anvendelsen af området. For fremtiden bliver det derfor alene lovgivningens almindelige regler samt de indgåede aftaler mellem staten og Fonden Fristaden Christiania, der regulerer anvendelsen af området.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.13
1. behandling
09.04.13
2. behandling
28.05.13
3. behandling
04.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.13
Afstemning start
15.04.13
Afstemning slut
03.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?