Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 165: Forslag til lov om Offerfonden.

L 165: Offerfonden

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 165

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 165 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget har til formål at styrke indsatsen over for ofre gennem oprettelse af en offerfond.

Som anført i regeringsgrundlaget fra oktober 2011, »Et Danmark, der står sammen«, ønsker regeringen, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre.

Som led heri har regeringen i samarbejde med Enhedsl?isten fremlagt en offerpakke bestående af initiativer, der skal sikre, at ofre for kriminalitet får bedre hjælp. Offerpakken består af tre tiltag: Etablering af en offerfond, udvidelse af underretningsordningen over for ofre samt et tiltag, som skal kunne sætte offerets version af sagen i centrum i retssager. Som et yderligere tiltag har regeringen i samarbejde med Enhedslisten besluttet at gennemføre en styrkelse af ramme?rne for behandlingen af sager om offererstatning.

Med lovforslaget gennemføres tiltaget om etablering af en offerfond.

Tiltagene om henholdsvis udvidelse af underretningsordningen over for ofre og styrkelse af rammerne for behandlingen af sager om offererstatning behandles samlet i et sideløbende lovforslag.

Offerfonden vil have til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler foreslås anvendt til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter.

Det foreslås, at fondens midler administreres af et uafhængigt råd bestående af i alt tre medlemmer.

Offerfonden foreslås finansieret af et nyt offerbidrag på 500 kr., som skal betales af lovovertrædere i sager, hvor der vedtages bødeforelæg eller idømmes straf, forvaring eller ungdomssanktion for overtrædelse af straffeloven, hvor der idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven, hvor der vedtages eller idømmes betinget eller ubetin?get frakendelse af førerretten, hvor der vedtages eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet.

Politiet vil varetage opkrævningen af offerbidragene, og restancemyndighederne vil varetage inddrivelsen heraf.

Offerfondens økonomi vil hvile i sig selv. Der vil således årligt kunne udbetales midler svarende til indtægterne fra offerbidragene fratrukket omkostningerne til administrationen af ordningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
19.03.13
2. behandling
23.05.13
3. behandling
28.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
15.04.13
Afstemning slut
27.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?