Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 109: Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

L 109: Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 109

Fremsat af: Thor Möger Pedersen

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 109 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en udmøntning af den aftale, som den tidligere regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den 4. maj 2010 indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance om en midlertidig strafnedsættelsesordning for udeholdt udenlandsk indkomst i 2011. Fremsættelsen af lovforslaget blev udsat til 2012 for at undgå, at den midlertidige strafnedsættelsesordning kunne bruges af skattesnydere i Money Transfer Projektet.

Strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber, der har midler på konti eller i depot i lande, som SKAT hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra. Kontohavere, der er udtaget til kontrol i Money Transfer projektet, er afskåret fra at anvende ordningen, fordi de har fået en henvendelse fra SKAT inden lovens ikrafttræden. Lovforslaget indeholder i et bilag en oversigt over de lande, som ikke er omfattet af ordningen, dvs. de lande, som SKAT kunne få bankoplysninger fra pr. 1. januar 2008.

Det kræves, at man melder sig frivilligt i en periode, der går fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013, at man lægger kortene på bordet og samarbejder med SKAT om at fremskaffe alle oplysninger, og at man betaler alle skyldige skatter og afgifter inden for en kort frist, efter at kravet er gjort op.

Ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf, der ville blive tale om efter de almindelige regler. Uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel. Sagen kan afsluttes administrativt med vedtagelse af en bøde, som SKAT beregner. Bøden udgør op til 60 pct. af de samlede unddragne skatter og afgifter.

Ordningen er frivillig, og man kan altid få domstolene til at efterprøve rammerne, samt til at efterprøve, om strafnedsættelsesgrunde taler for en yderligere nedsættelse af bøden. Man risikerer ikke, at domstolene idømmer en højere straf, men anonymiteten kan ikke opretholdes.

Uafhængig af strafnedsættelsesordningen indeholder lovforslaget et forslag om, at tillægsbøder i sager om grov skattesvig, hvor der idømmes fængselsstraf, permanent skal forhøjes med 20 pct. i forhold til det gældende niveau. Denne strafskærpelse vil gælde for overtrædelser, der er begået efter 1. juli 2012, hvor loven træder i kraft.

Det vurderes, at forslaget vil indbringe et meget begrænset merprovenu, der dog ikke kan kvantificeres nærmere. Det skønnes, at de samlede omkostninger er ca. 10,4 mio. kr. Administration af ordningen vil kræve 7 årsværk i SKAT i 2012 og 2013, udgifter til udvikling af en IT-baseret løsning samt tilretning af SKATs øvrige IT-systemer vil beløbe sig til ca. 2,2 mio.kr., og en informations- og pressekampagne til fremme af offentlighedens kendskab til ordningen vil beløbe sig til ca. 4 mio.kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
22.03.12
2. behandling
03.05.12
3. behandling
08.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
30.03.12
Afstemning slut
07.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?