L 38: Lov om Landdistriktsfonden (Forslag til lov om Landdistriktsfonden.)

L 38: Landdistriktsfonden

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 38

Fremsat af: Fødevareminister Dan Jørgensen

Fremsat dato: 09.10.2014

Vedtaget dato: 09.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 38 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Dette lovforslag fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens gennemførelse af EU´s landdistriktspolitik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013. Lovforslaget afløser lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).

Formålet med loven er at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger under EU´s Landdistriktsfond, der bidrager til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Dette vil ske gennem målsætninger om fremme af landbrugets konkurrenceevne, sikring af bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag samt opnåelse af en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.

Lovforslaget skal give fødevareministeren mulighed for administrativt at fastsætte regler om gennemførelsen af landdistriktsforordningens enkelte støtteordninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammet og partnerskabsaftalen og til at foretage det fornødne i forbindelse med administrationen af støtteordningerne. Endvidere skal lovforslaget give ministeren for by, bolig og landdistrikter mulighed for administrativt at fastsætte regler om gennemførelsen af støtteordninger vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfundet inden for rammerne af landdistriktsforordningen, landdistriktsprogrammet og partnerskabsaftalen

Landdistriktsprogrammet er et dynamisk og fleksibelt redskab, der løber over en 7-årig periode. Den nye periode omfatter 2014-2020. Der vil således være behov for tilpasninger af programmet i løbet af programperioden. Det er derfor hensigten, at lovforslaget skal give de pågældende ministre mulighed for løbende administrativt at kunne tilpasse lovforslagets støtteordninger.

Lovforslaget skal give fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til administrativt at kunne fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra henholdsvis Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forhold, der er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt.

Som under den gældende lov nedsættes der et overvågningsudvalg, der skal varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner i forbindelse med administration af støtteordninger efter loven. Som noget nyt nedsættes der et indstillingsudvalg, der udvælger og afgiver indstilling om ansøgninger om godkendelse som støtteberettigede lokale aktionsgrupper samt indstilling om indsendte lokale udviklingsstrategier. Desuden er det hensigten, at der i forbindelse med konkrete støtteordninger kan nedsættes rådgivende udvalg, som har særlig kompetence inden for specifikke områder med henblik på rådgivning af fødevareministeren eller ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Landdistriktsprogrammet skal godkendes af EU-Kommissionen. Det danske program er fremsendt til EU-Kommissionen i april 2014, og det forventes godkendt ultimo 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.14
1. behandling
30.10.14
2. behandling
04.12.14
3. behandling
09.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.14
Afstemning start
16.10.14
Afstemning slut
08.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. november 2014

Emneord: landdistrikter landdistriktsloven landdistriktsfonden

Relaterede forslag:

09.10.2015 B 12: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

31.10.2014 B 17: En handleplan for en styrkelse af yderområderne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?