L 151: Kommunernes overtagelse af undervisningstilbud (Forslag til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.)

L 151: Kommunernes overtagelse af undervisningstilbud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 151

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 27.02.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 151 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget foreslås det, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende, får mulighed for at overtage undervisningstilbuddet. Efter aftale med kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan en anden kommune også overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud. Overtagelsen indebærer, at elever, personale, bygninger og inventar m.v. overtages af kommunen.

De 5 regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives i henhold til folkeskoleloven, varetager den mest specialiserede undervisning af børn og unge inden for områderne døve og hørehæmmede, døvblinde, synshandicappede og fysisk handicappede.

Det er hensigten, at lovforslaget skal fremme kommunal overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, således at sammenhængen mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning styrkes. Herved realiseres også kommunalreformens målsætning om, at beslutninger om specialundervisning skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Lovforslaget skal også ses i sammenhæng med, at elevtallet på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud er faldet kraftigt i årene efter kommunalreformen.

En overtagelse af et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud skal ske efter aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Aftalen er grundlaget for overførslen af det regionale undervisningstilbud til kommunen.

Det er en betingelse, at det overtagne undervisningstilbud indgår i den årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og skal stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen.

Af hensyn til regionernes planlægning foreslås det, at kommunerne kun kan overtage de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud én gang i hver valgperiode.

Borgerrepræsentationen driver 3 lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og voksne i Københavns Kommune. Det er fastsat i folkeskoleloven og i lov om specialundervisning til voksne, at bestemmelserne om styrelsen af de regionale undervisningstilbud finder tilsvarende anvendelse for de 3 kommunale lands- og landsdelsdækkede undervisningstilbud.

Med henblik på at ligestille Københavns Kommune med de øvrige kommuner, der overtager et regionalt undervisningstilbud, foreslås det, at de særlige bestemmelser for de 3 kommunale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud ophæves. Undervisningstilbuddene skal fortsat stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014. Bestemmelserne om Københavns Kommune træder dog først i kraft den 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.14
1. behandling
10.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.14
Afstemning start
06.03.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 13. maj 2014

Emneord: folkeskolen uddannelse kommuner

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

15.03.2016 B 89: At tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?