L 183: Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.)

L 183: finansiering af visse offentlige ydelser

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 183

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 08.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 183 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt, fordi de lovtekniske drøftelser har givet anledning til, at der skulle udarbejdes supplerende bestemmelser vedrørende it-understøttelsen af det nye refusionssystem. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte lovforslaget tidligere. Lovforslaget ønskes behandlet i indeværende samling.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås, at der gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Omlægningen indebærer, at der indføres et mere enkelt og gennemskueligt refusionssystem, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. Omlægningen skal understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Den foreslåede omlægning vil indebære, at en mindre andel af kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser kompenseres direkte gennem statslig refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier.

Det foreslås, at:

– Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser.

– Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

– Medfinansieringsprocenterne for kommunerne i forhold til udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og førtidspension øges over tid, således at medfinansieringsprocenten er 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

– Der startes forfra med høj refusionssats, når en borger har haft 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.

– Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014.

– Personer, der er tilkendt førtidspension før den 1. juli 2014, indgår ikke i den foreslåede refusionsomlægning.

– Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. januar 2013, indgår ikke i den foreslåede refusionsmodel, mens personer, der er visiteret til fleksjob i perioden den 1. januar 2013 frem til den 30. juni 2014, bliver omfattet, hvis de bliver revisiteret.

– Der etableres et særskilt fleksbidrag til kommunerne for at understøtte den fortsatte oprettelse af fleksjob efter lovens ikrafttræden.

– Reglen om mellemkommunal refusion for førtidspension skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning den 2. februar 2015.

Da refusionssystemet fortsat skal understøtte, at udsatte grupper får en indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet eller ordinær uddannelse, vil udviklingen i henholdsvis aktiveringsomfang og overgang til beskæftigelse, herunder for mere udsatte grupper, blive fulgt efter refusionsomlægningens ikrafttræden.

Det foreslås, at opgaven med etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af it-understøttelsen, Ydelsesrefusion, sker i et selskab, der ejes 100 pct. af KL. Det forventes, at it-understøttelsen vil være færdig ultimo 2018.

Indtil da foreslås det, at der i loven fastsættes overordnede regler om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering etablerer en overgangsordning, hvor styrelsen beregner kommunens refusion og medfinansiering efter reglerne i nærværende lovforslag, og hvor denne opgørelse lægges til grund for kommunernes regnskabsaflæggelse for perioden. Det foreslås endvidere, at kommunens revision lægger opgørelserne til grund i forbindelse med revisionen af kommunens regnskaber.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 4. januar 2016.

Refusionsomlægningen indebærer en omfordeling af udgifterne til forsørgelse mellem kommunerne og staten. Lovforslaget skønnes at medføre merudgifter for kommunerne på ca. 7,0 mia. kr. i 2016 og ca. 7,7 mia. i 2017. Lovforslaget medfører tilsvarende mindreudgifter for staten. Refusionsomlægningen er udgiftsneutral for det offentlige under ét.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.04.15
1. behandling
14.04.15
2. behandling
26.05.15
3. behandling
28.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.04.15
Afstemning start
15.04.15
Afstemning slut
28.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015

Emneord: refusionssystemet udligningssystemet

Relaterede forslag:

03.07.2015 L 1: Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?