L 190: Kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge (Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.)

L 190: Grundskole til udenlandske børn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 190

Fremsat af: Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)

Fremsat dato: 04.05.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 190 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen har den 18. marts 2016 indgået aftale med KL om en række initiativer på integrationsområdet, som har til formål at sikre, at kommunerne får den fornødne fleksibilitet i rammerne for deres integrationsindsats.

Lovforslaget har til formål at udmønte den del af aftalen, som indebærer, at kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge som alternativ til folkeskolens undervisning i modtagelsesklasser.

Med lovforslaget får kommunerne frihed til at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge i kommunalt regi uden for rammerne af folkeskoleloven. Alt efter den kommunale beslutning kan tilbuddet træde i stedet for eller supplere folkeskolens undervisning i modtagelsesklasser.

Særlige tilbud om grundskoleundervisning er ikke omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningens organisering og tilrettelæggelse, folkeskolens undervisningstimetal, folkeskolens fagrække, formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner (Fælles Mål), folkeskolens kvalifikationskrav til lærerpersonalet, holddannelse og klassestørrelser m.v.

Undervisningen, der efter lovforslaget skal gives inden for børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningstilbuddet vil være gratis.

Det vil være kommunalbestyrelsen, som visiterer og henviser tosprogede børn eller unge til særlige tilbud om grundskoleundervisning. Det foreslås at indføre hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henvise tosprogede børn og unge i den undervisningspligtige alder til et særligt tilbud, hvis det vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til særlig grundskoleundervisning.

Undervisningstilbuddet kan efter kommunal beslutning også omfatte ikke-undervisningspligtige elever op til 25 år.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2016. Endvidere foreslås det, at loven automatisk ophæves den 31. juli 2021.

For hurtigst muligt at give kommunerne den fornødne fleksibiltet på området, ønskes lovforslaget vedtaget i indeværende Folketingsår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.05.16
1. behandling
11.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.05.16
Afstemning start
11.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?