L 130: Kommunale internationale grundskoler (Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler.)

L 130: Kommunale internationale grundskoler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 130

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 30.01.2015

Vedtaget dato: 30.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 130 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget får kommunerne mulighed for at oprette internationale grundskoletilbud i kommunalt regi. Derved forbedres kommunernes mulighed for lokalt at styrke indsatsen for at rekruttere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og for at tiltrække udenlandske virksomheder.

Lovforslaget er en udmøntning af den del af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, hvoraf det fremgår, at regeringen og KL er enige om, at der skal skabes muligheder for at etablere internationale grundskoletilbud i kommunalt regi.

Efter lovforslaget oprettes kommunale internationale grundskoler som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskolen. Bestemmelserne i folkeskoleloven finder derfor ikke anvendelse for kommunale internationale grundskoler, medmindre det fremgår af loven.

Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen stor frihed til at udforme det grundskoletilbud, der bedst stemmer overens med lokale ønsker og behov.

Undervisningen, der efter lovforslaget skal gives inden for børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningssproget i en kommunal international grundskole er efter kommunalbestyrelsens bestemmelse enten engelsk, tysk eller fransk. I faget dansk er undervisningssproget dansk.

Kommunale internationale grundskoler optager undervisningspligtige børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold her i landet på grundlag af beskæftigelse, og hvis forældre ønsker dem optaget i skolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i skolen, sker optagelse efter objektive kriterier, fx afstands- og søskendekriterier, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Hvis der er ledig kapacitet på en kommunal international grundskole, kan der også optages danske børn og andre udenlandske børn, der bor eller opholder sig her i landet, og hvis forældre ønsker dem optaget i skolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i skolen, sker optagelse efter objektive kriterier, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Efter forslaget påhviler alle udgifter ved kommunale internationale grundskoler kommunalbestyrelsen. Som følge heraf kan kommunalbestyrelsen ikke opkræve forældrebetaling for undervisningen på en kommunal international grundskole. Der skal dog opkræves betaling af forældre til børn, der er optaget i skolens skolefritidsordning.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2015. Loven finder anvendelse fra skoleåret 2015/16 og senere skoleår.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.15
1. behandling
05.02.15
2. behandling
14.04.15
3. behandling
30.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.15
Afstemning start
06.02.15
Afstemning slut
30.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 24. marts 2015

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 24. marts 2015

Emneord: internationale grundskoler uddannelse ungdomsuddannelser

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?