L 93: Lov om fremtidsfuldmagter (Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.)

L 93: Fremtidsfuldmagter

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 93

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 10.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 93 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås det – som et enkelt og privatretligt alternativ til det offentligt fastsatte værgemål – at indføre en fremtidsfuldmagtsordning, der indebærer, at borgerne kan få større indflydelse på, hvordan deres forhold skal varetages, hvis de på et tidspunkt ikke længere har evne til selv at varetage disse.

Fremtidsfuldmagtsordningen styrker således retten til selvbestemmelse og gør det muligt under betryggende former at påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af mental kapacitet. Ordningen vil derved tilgodese behovet hos personer, der f.eks. får en diagnose, som indebærer, at de kan forudse, at de på et tidspunkt ikke længere vil have evne til selv at varetage deres forhold.

Den foreslåede fremtidsfuldmagtsordning bygger bl.a. på en anbefaling fra Europarådet om indførelse af fremtidsfuldmagter.

Lovforslaget indebærer nærmere, at borgerne under betryggende former får mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage deres økonomiske og personlige forhold, hvis borgeren på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage disse forhold.

Efter lovforslaget skal en fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret som hovedregel ved brug af en digital løsning, som vil blive stillet til rådighed. På denne måde opnås bevismæssig sikkerhed for fuldmagtens oprettelse og indhold.

En fremtidsfuldmagt vil efter lovforslaget blive sat i kraft af Statsforvaltningen efter anmodning fra fremtidsfuldmægtigen eller fuldmagtsgiveren. Statsforvaltningen påser af hensyn til at sikre fuldmagtsgiverens retssikkerhed og tredjeparters tillid til fuldmagtsforholdet, at betingelserne for ikraftsættelsen er opfyldt. Afgørelser om ikraftsættelse tin?glyses herefter i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

Lovforslaget indebærer endvidere, at Statsforvaltningen – når fremtidsfuldmagten er sat i kraft – skal føre et ”hvile?nde” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, således at der kan gribes ind, hvis Statsforvaltningen gennem henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på forhold, som må antages at stride mod fuldmagtsgiverens interesser. Hvis der ønskes et mere aktivt tilsyn, kan fuldmagtsgiveren bestemme, at en tredjepart, f.eks. en advokat eller en revisor, skal føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen (”privat tilsyn”).

Herudover indeholder lovforslaget bl.a. nærmere regler om fremtidsfuldmagtens retsvirkninger, fremtidsfuldmægtigens pligter, om tilbagekaldelse, ændring og ophør af fremtidsfuldmagter og om adgangen til at fastsætte et gebyr for indgivelse af anmodninger om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.12.14
1. behandling
23.01.15
2. behandling
24.03.15
3. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.12.14
Afstemning start
17.12.14
Afstemning slut
04.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. marts 2015

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. marts 2015

Emneord: fuldmagter fremtidsfuldmagter

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 5: Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.

25.02.2016 L 135: Lov om fremtidsfuldmagter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?