L 2: Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i 2018 (Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018.)

L 2: Udgiftsloft for stat, kommuner og regioner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 2

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 07.10.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 2 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Udgiftslofter til 2018

Forslaget er en gentagelse af af et forslag fra august måned (L202). Formålet er, at sætte faste lofter for tilladte udgifter i både stat, region og kommune, der træder i kraft fire finansår senere - altså i 2018. Det kommer af en bestemmelse i budgetloven, der giver en finansminister lov til at sætte den slags op, hvis det kommer samtidig med forslaget til finansloven.

Loftet sættes efter, at man ikke må have et underskud på strukturelle udgifter på mere end en ½% af BNP som følge af en fremskrivning, et flertal i Folketinget allerede har vedtaget. Der er dog forskellige niveauer. For staten har man to dellofter, et for drift, og et for indkomstoverførsler.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en uændret udgave af det i august fremsatte lovforslag om udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 (L202) dog således, at der i lovforslagets almindelige bemærkninger oplyses om høringen.

Lovforslaget har til formål at fastsætte konkrete niveauer for udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018.

Det følger af budgetlovens § 6, stk. 1, at finansministeren samtidig med forslaget til finanslov kan fremsætte et forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår. Forslaget til udgiftslofter for det fjerde finansår lægges i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, sammen med de gældende udgiftslofter samt ændringsforslag hertil til grund for regeringens forslag til finanslov.

Udgiftslofterne for 2018 fastsættes med afsæt i den forudsatte udgiftsudvikling i en fremskrivning af dansk økonomi, hvor de årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP, og hvor der skal være mindst strukturel balance på den offentlige saldo i 2020. Samtidig skal holdbarhedsindikatoren være positiv. Fremskrivningen er udelukkende baseret på reformer og initiativer, der er fundet flertal for i Folketinget.

Udgiftslofterne for 2018 er fastlagt i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet 2020-fremskrivning i august 2014, herunder de forudsætninger om forbrugsvækst der følger af Aftale om Vækstplan DK. Ændringer som følge af Aftaler om Vækstpakke 2014 og Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen er endvidere indarbejdet i fastsættelsen af udgiftslofter for 2018.

Med lovforslaget fastsættes overordnet tre separate udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Det statslige udgiftsloft er opdelt i to dellofter for henholdsvis driftsudgifter og indkomstoverførsler. Det kommunale udgiftsloft er en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service, mens det regionale udgiftsloft er opdelt i to dellofter for henholdsvis sundhedsområdet og de regionale udviklingsopgaver.

Et udgiftsloft angives som et beløb opgjort i milliarder kroner med én decimal. Udgiftslofterne skal overholdes af stat, kommuner og regioner hver især og må ikke overskrides med henvisning til en samlet overholdelse af summen af udgiftslofterne for de tre sektorer til sammen.

Forslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 23. september 2014. Høringssvarene foreligger og vil blive fremsendt til finansudvalget forud for 1. behandlingen af forslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.14
1. behandling
09.10.14
2. behandling
03.11.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.14
Afstemning start
14.10.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 6. november 2014

Emneord: udgiftsloft

Relaterede forslag:

08.10.2015 L 2: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.

24.08.2015 L 9: Fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019

26.08.2014 L 203: Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014

26.08.2014 L 202: Fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?