L 174: Erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft (Forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft.)

L 174: Erstatning til kvinder med livmoderhalskræft

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 174

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)

Fremsat dato: 28.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 174 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Erstatning for manglende screening

På grund af en IT-fejl modtog flere kvinder ikke et tilbud om screening for livmoderhalskræft. Denne lov giver mulighed for, at de kan søge erstatning, hvis de har lidt skade på denne baggrund. Det kan fx være, at en senere diagnose fører til dårligere chancer, end hvis kræften var blevet opdaget tidligere.

Sagerne behandles på samme måde som almindelige klagesager - dog med lidt mindre strikse regler til forældelse, bevisbyrde og tidshorisonter.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at give kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft i overensstemmelse med retningslinjerne for programmet i perioden den 1. januar 1979 til den 31. december 2007, og som herved påføres en skade, mulighed for at få prøvet deres erstatningssag hos Patienterstatningen.

Lovforslaget vil omfatte de tilfælde, hvor der er tale om en uberettiget framelding som følge af IT-fejl i forbindelse med datakonvertering eller overgang mellem invitationssystemer, som beskrevet i regionernes redegørelser af 21. november 2013 og 19. marts 2014 eller en manglende invitation som følge af anden påviselig fejl fra amt/regions side, som har medført, at kvinden ikke er blevet inviteret til screeningsprogram i overensstemmelse med retningslinjerne for programmet. Den uberettigede framelding eller manglende invitation skal have fundet sted i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 2007.

Det er ikke muligt at få patientskadeerstatning alene fordi, man uberettiget er frameldt eller ved en fejl ikke er blevet inviteret til screening for livmoderhalskræft. Der skal være sket en skade, som følge af den manglende invitation.

En sådan skade kan fx være forsinket diagnose med forringet overlevelsesmuligheder til følge. Der kan også være tale om en skade i form af en mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere. Endelig kan der være tale om dødsfald, fordi kræften ikke blev opdaget i tide.

Lovforslaget er ikke udtryk for, at der indføres en særlig godtgørelsesordning for de omfattede kvinder. Sagerne behandles og bevisvurderes således efter det gældende grundlag i klage- og erstatningsloven. Forslaget er udtryk for, at de omfattede kvinder får mulighed for at få sagen behandlet af Patienterstatningen, uanset hvornår skaden er sket inden for den omhandlede periode.

Erstatningskravene vil blive bedømt efter kapitel 3 og 5 i klage- og erstatningsloven, der har lempeligere regler end, hvad der ellers følger af dansk rets almindelige erstatningsbetingelser, blandt andet lempeligere bevisbyrdekrav. Det samme gælder for efterladte til disse kvinder.

Lovforslaget skal derfor sikre, at de kvinder, der uberettiget er frameldt eller ikke er blevet inviteret til screeningsprogram for livmoderhalskræft før patientforsikringsordningen trådte i kraft den 1. juli 1992, bliver sidestillet med kvinder i samme situation efter denne dato, således at de får samme adgang til at få sagen behandlet af Patienterstatningen.

Med lovforslaget sikres også, at de gældende forældelsesfrister i klage- og erstatningslovens § 59 bliver suspenderet i alle sager, der anmeldes efter loven. Det gælder både den absolutte 10- årige forældelsesfrist og den relative 3- eller 5 årige frist. Desuden sikres det, at de almindelige forældelsesfrister i forældelsesloven ikke finder anvendelse på sagerne.

Endelig sikres det, at de kvinder, der anmelder deres krav efter loven, erstatningsmæssigt stilles ens både i relation til kravenes størrelse og i relation til forrentning, idet alle krav skal beregnes og forrentes efter reglerne i den erstatningsansvarslov, der gælder på tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden.

Det er den region, hvor kvinden havde bopæl, da den uberettigede framelding skete eller invitationen skulle være udsendt, der udbetaler erstatning og godtgørelse i overensstemmelse med afgørelser truffet efter denne særlov.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2014, og krav om erstatning skal være anmeldt til Patienterstatningen inden den 1. januar 2017.

Krav, der anmeldes efter denne dato, vil således ikke være omfattet af lovforslaget, men skal bedømmes efter de gældende regler i klage- og erstatningsloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.14
1. behandling
08.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.14
Afstemning start
04.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 20. maj 2014

Emneord: livmoderhalskræft erstatning screening

Relaterede forslag:

27.03.2015 L 182: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

08.10.2014 L 29: Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse

20.12.2013 L 104: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?