L 104: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte (Forslag til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.)

L 104: Erstatning til veteraner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 104

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 20.12.2013

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 104 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Opdatering af arbejdsskadesikringen mht. PTSD

Der er allerede en lovsikret ret til godtgørelse, hvis en statsansat, eks. en soldat, kan bevise, at deres traume skete i statens tjeneste. Forslaget skal supplere den eksisterende lov, så tidligere soldater og lignende, der har fåset diagnose på deres PTSD, men ikke kan dokumentere, at det brød ud i forbindelse med deres tjeneste. Man lemper med andre ord kravet om, at det skal kunne dokumenteres, men ikke, at den, der søger godtgørelse, skal have en diagnose. Det vil bare være nok, at en psykiatrisk speciallæge skriver en erklæring om, at det er sandsynligt at den diagnosticerede PTSD er sket i forbindelse med tjenesten. Erstatning betales efter

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en udmøntning af vedtagelse nr. V57 af 23. april 2013, hvoraf det fremgår, at beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren giver tilsagn om, at der etableres en ordning for veteraner, hvor der ikke stilles krav om, at dokumentationen for sygdomsdebut vedrørende PTSD i arbejdsskadesager skal ske i form af lægebesøg inden for som udgangspunkt 6 måneder.

Folketingets vedtagelse nr. 57 omhandler kun de såkaldte veteraner på Forsvarsministeriets område. Regeringen finder det imidlertid væsentligt, at der ikke i relation til anerkendelser af sager om sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion efter denne lov gøres forskel mellem udsendte på Forsvarsministeriets område og udsendte på andre ministeriers område, som i mange tilfælde har været udsendt til løsning af opgaver i de samme områder inden for de samme perioder, og som blandt andet i relation til erstatning i forbindelse med dødsfald eller tilskadekomst under tjenesten er ligestillet. Lovforslaget omfatter således en bredere personkreds, end vedtagelse nr. 57 lægger op til.

Særordningen gælder således for alle tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og deres efterladte. Som tidligere udsendt soldat og anden statsansat forstås i denne lov en person, der som led i ansættelsen mindst én gang har været udsendt til eller i øvrigt opholdt sig i tjenstlig medfør i områder i udlandet, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære eller andre lignende opgaver.

Det er en betingelse for anerkendelse, at begrundelsen for, at tilskadekomne ikke har kunnet få anerkendt sygdommen efter lov om arbejdsskadesikring alene er manglende dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut.

Der skal foreligge en psykiatrisk speciallægeerklæring, udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at veteranen sandsynligvis har PTSD som er opstået i tilknytning til og som følge af sin udsendelse.

Arbejdsskadestyrelsen skal i forlængelse af behandlingen af arbejdsskadesagen af egen drift behandle spørgsmålet om erstatning efter denne lov. Det fastholdes dermed, at veteranernes primære mulighed for at få anerkendt PTSD også fremover skal være arbejdsskadesikringsloven, mens den ved lovforslaget etablerede særlige ordning giver en ekstra mulighed for at anerkende relevante sager.

Behandlingen af sager efter loven følger en række regler i arbejdsskadesikringsloven, og afgørelser efter loven kan indbringes for Ankestyrelsen. Erstatning og godtgørelse efter loven fastsættes ligeledes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Lovforslaget har været i ekstern høring. Der er imidlertid forskel på det lovforslag, der blev sendt i høring, og det lovforslag, der hermed fremsættes. Derfor er lovforslaget sendt i en ny ekstern høring i dag. Folketinget vil blive orienteret om udfaldet af denne høring.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.12.13
1. behandling
28.01.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.12.13
Afstemning start
27.12.13
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2014

Emneord: veteraner soldater erstatning

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 129: Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.

23.11.2015 B 30: Politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter

27.03.2015 L 182: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

08.10.2014 L 29: Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse

28.03.2014 L 174: Erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?