L 176: Ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer (Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer.)

L 176: Risikodækning ved geotermiboringer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 176

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 176 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et forslag til en ny lov, som vil give mulighed for at etablere en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer. I forbindelse med denne ordning foreslås nedsat et uafhængigt råd, som skal træffe beslutning om alle forhold vedrørende ordningen, herunder om hvilke geotermiboringer, som kan blive omfattet af ordningen.

Lovforslagets overordnede formål er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi, sådan at de energipolitiske målsætninger om hensyntagen til såvel klima og miljø som forsyningssikkerhed understøttes.

Den foreslåede ordning skal bidrage til at fremme udnyttelsen af geotermisk energi gennem mulighed for at mindske den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer hos rettighedshaverne til geotermitilladelser. Målgruppen for ordningen vil være rettighedshavere til tilladelser efter undergrundsloven til efterforskning og indvinding af geotermisk energi.

I forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2015 blev det aftalt, at en ordning for geotermi skulle oprettes. Derfor afsættes der i perioden 2015-2017 60 mil. kr. til en ordning for geotermi samt 0,9 mio. kr. til oprettelse og drift af et råd i samme periode.

Med lovforslaget bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren til at etablere en frivillig ordning, der mod betaling fra de deltagende rettighedshavere til geotermitilladelser gennem risikoafdækning begrænser den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiordninger. Ministeren bemyndiges desuden til at nedsætte et uafhængigt råd, der træffer beslutning om bl.a. hvilke geotermiboringer, som kan blive omfattet af ordningen.

I den energipolitiske aftale fra 2012 er der afsat 35 mio. kr. til fremme af ny VE teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper m.v.) i årene 2012-15. Som en del af denne pulje er der igangsat en konsulentopgave, der har til hensigt at skabe et grundlag for at kunne præcisere den foreslåede geotermiordning, herunder rådets rolle. På baggrund heraf forventes ordningen i første halvår af 2015 at blive endeligt formuleret og efterfølgende udmøntet i en bekendtgørelse. Det er hensigten at igangsætte ordningen i efteråret 2015.

Da ordningen er frivillig, vil lovforslaget kun have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet for de rettighedshavere, som ønsker at deltage i ordningen. Deltagelse i ordningen forudsætter en egenbetaling fra rettighedshaverens side. Ansøgningsporcesen i forbindelse med egenbetalingen, efterfølgende rapporteringsforpligelesr m.v. vil endvidere kunne indebære administrative konsekvenser for rettighedshaveren.

Det er forventningen, at ordningen vil medføre flere geotermiboringer og en øget anvendelse af geotermisk energi. Geotermisk energi er en miljøvenlig energiform, og i det omfang den forventede øgede anvendelse af geotermisk energi fortrænger mindre miljøvenlige energiformer, vil det have en gunstig effekt på miljøet.

Lovforslaget fastsætter nationale regler om en ordning for geotermiprojekter i Danmark. I forhold til EU-retten vil ordningen blive udmøntet og administreret i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Forslaget vurderes, i sin nuværende udformning, umiddelbart at ligge indenfor rammerne af Europa-Kommissionens gruppefritagelsesforordning, men i forbindelse med det pågående arbejde med udformning og rammer for ordningen, vil dette forhold blive endeligt vurderet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
10.04.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 7. maj 2015

Emneord: geotermiboringer

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?