L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (Forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.)

L 32: Anerkendelse af kvalifikationer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 32

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V)

Fremsat dato: 29.10.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)

L 32 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«).

Lovforslaget indeholder en videreførelse af dele af gældende ret, som hidtil har været fastsat i den gældende lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 12. februar 2010, men fastsætter også en række nye tiltag, herunder:

- Indførelsen af et nyt europæisk erhvervspas.

- Gennemgang af omfanget af lovregulerede erhverv i medlemslandene.

- Nye regler om, at dimittender kan få anerkendt et praktikophold (”traineeship”) fra et andet medlemsland.

- Indførelse af regler for delvis anerkendelse (delvis adgang) til udøvelse af lovregulerede erhverv.

- Indførelse af fælles uddannelsesprincipper (”Common Training Principles”).

- Indførelse af et advarselssystem om frakendelse af retten til at udøve et erhverv og anvendelse af forfalsket dokumentation.

- Obligatorisk anvendelse af Indre Markeds Informationssystem (IMI).

- En fokuseret rådgivnings- og vejledningsfunktion, herunder udvidelse af servicedirektivets kvikskranker (Point of Single Contact).

De øvrige dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 med senere ændringer gennemføres gennem sektorlovgivningen og er derfor ikke omfattet af dette lovforslag.

Som følge af det reviderede anerkendelsesdirektiv og lovforslaget foreslås tillige ændringer, herunder konsekvensændringer, i lov om tjenesteydelser i det indre marked, lov om formidling af fast ejendom m.v., lov om landinspektørvirksomhed og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Det reviderede anerkendelsesdirektiv skal i henhold til direktivet senest være gennemført i national ret den 18. januar 2016. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.10.15
1. behandling
03.11.15
2. behandling
17.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.10.15
Afstemning start
05.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: erhvervsmæssige kvalifikationer uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?