Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 178: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg. (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.).

L 178: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg. (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 178

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 178 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen vil skabe en ny balance i udlændingepolitikken og ønsker i den forbindelse at styrke retssikkerheden i sager om meddelelse af opholdstilladelse i Danmark.

Hovedformålet med dette lovforslag er at oprette et nyt nævn, Udlændingenævnet.

Udlændingenævnet skal i sit virke fungere som et uafhængigt sagkyndigt nævn, der sikrer en grundig behandling af den enkelte sag og styrker retssikkerheden. Udlændingenævnet vil – som et administrativt nævn – være uafhængigt af regering og Folketing.

Lovforslaget indebærer således, at der oprettes et Udlændingenævn, som på en række udlændingeretlige områder skal virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Nævnets kompetence foreslås at omfatte klager over afgørelser vedrørende ophold i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier og klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er afgørende for regeringen, at Udlændingenævnet sammensættes på en sådan måde, at der kan sikres den enkelte klager en grundig og sagkyndig behandling af sagen. Derfor foreslås Udlændingenævnet sammensat med en landsdommer eller højesteretsdommer som formand og dommere som næstformænd. De øvrige medlemmer skal være advokater eller gøre tjeneste i Justitsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet.

Med lovforslaget gennemføres den del af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, oktober 2011, der vedrører oprettelse af et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring. Som det fremgår af lovforslaget, har regeringen dog ønsket tillige at give Udlændingenævnet kompetence til at behandle andre sager på udlændingeområdet for dermed at sikre en samlet behandling af en række sager vedrørende muligheden for midlertidigt eller varigt at tage ophold her i landet.

Lovforslaget skal endvidere ses på baggrund af regeringens aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance af 9. februar 2012 om familiesammenføring med børn. Det indgår i aftalen, at der for at styrke retssikkerheden for udenlandske børn og deres forældre skal etableres mulighed for at indbringe afslag på familiesammenføring med børn for det uafhængige klagenævn.

Lovforslaget har endvidere til formål at udmønte det element i regeringsgrundlaget, der går ud på, at regeringen i tråd med anbefalinger fra bl.a. Europarådet vil sikre udlændinge stemmeret ved lokalvalg efter 3 år. Det foreslås således, at herboende udlændinge, der ikke er nordiske statsborgere eller statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fremover opnår kommunal og regional valgret og valgbarhed efter tre års uafbrudt fast bopæl i riget (mod i dag fire år).

Et lovudkast blev den 30. marts 2012 sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer med en frist for bemærkninger på lidt over 2 uger.

Arbejdet med udfærdigelsen af lovforslaget og den gennemførte høring har medført, at lovforslaget først fremsættes efter den 1. april 2012. Lovforslaget ønskes vedtaget i indeværende folketingssamling.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
03.05.12
2. behandling
11.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
09.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?