Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 104: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabsindgåelse og opløsning. (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, frigivelse af persondatalovens § 7, stk8. i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentayionsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.).

L 104: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabsindgåelse og opløsning. (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, frigivelse af persondatalovens § 7, stk8. i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentayionsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 104

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 02.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 104 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det indgår i regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, at regeringen ønsker at ændre reglerne om familiesammenføring.

Regeringen vil således skabe en ny balance i udlændingepolitikken.

Udlændingepolitikken skal være robust og retfærdig. Derfor skal udlændingepolitikken bygge på klare rettigheder og pligter for udlændinge, der ønsker at være en del af det danske samfund.

Udlændingepolitikken skal fremme integrationen. Derfor skal udlændinge, der ønsker at være en del af det danske samfund, mødes med rimelige og gennemskuelige krav.

En robust udlændingepolitik betyder, at reglerne skal være effektive og understøtte, at de udlændinge, der kommer til landet som led i bl.a. ægtefællesammenføring, bliver godt integreret, og at der stilles klare krav om en aktiv indsats for egen integration i det danske samfund.

En retfærdig udlændingepolitik betyder, at der stilles klare og gennemskuelige krav, som er retfærdige og ikke unødvendige og ekskluderende.

Dette lovforslag har navnlig til formål at gennemføre de væsentligste dele af de initiativer på ægtefællesammenføringsområdet, der fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011.

Lovforslaget indebærer i hovedtræk følgende:

Det foreslås at ophæve pointsystemet for ægtefællesammenføring og at tilbageføre 24-årsreglen til den form, som reglen havde, før pointsystemet blev indført.

Desuden foreslås det at tilbageføre tilknytningskravet til det tilknytningskrav, der var gældende, før pointsystemet blev indført.

Endvidere foreslås det at ændre 28-årsreglen om, hvilke personer der er undtaget fra tilknytningskravet, således at der i stedet skal gælde en 26-årsregel.

Det foreslås herudover, at opholdstilladelse som ægtefællesammenført fremover normalt skal betinges af, at udlændingen består en danskprøve, der som udgangspunkt aflægges efter, at udlændingen er meddelt opholdstilladelse.

Udlændingen skal bestå prøven senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregistret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen som ægtefællesammenført. Der er mulighed for omprøve inden for 3 måneder.

Består udlændingen danskprøven, kan den ægtefællesammenførte udlænding fortsat opholde sig her i landet. Hvis udlændingen ikke består danskprøven, aktualiseres spørgsmålet om, hvorvidt opholdstilladelsen skal inddrages.

Det foreslås, at der – foruden adgangen til fortsat ophold her i landet – gives mulighed for, at den økonomiske sikkerhedsstillelse, der normalt skal stilles som betingelse for opholdstilladelse, nedsættes med 20.000 kr., hvis udlændingen består danskprøven.

For at sikre, at ægtefællesammenførte udlændinge har et kontinuerligt incitament til at lære dansk, foreslås det, at der endvidere gives adgang til, at den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med yderligere 10.000 kr., hvis udlændingen inden for en bestemt periode består en danskprøve på et højere niveau. Sikkerhedsstillelsen kan herudover nedsættes med yderligere 10.000. kr., hvis udlændingen består en afsluttende prøve i dansk.

Det foreslås også, at den økonomiske sikkerhed, som den herboende ægtefælle normalt skal stille i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring, nedsættes til 50.000 kr.

Herudover foreslås det at fjerne gebyrerne på familiesammenføringsområdet.

Udlændingemyndighederne er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling frem for at behandle sagerne på papir. Af hensyn til muligheden for at kunne behandle asylsager m.v. elektronisk foreslås det, at persondatalovens bestemmelse om, at den offentlige forvaltning ikke må føre edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige, ikke finder anvendelse ved behandlingen af asylsager m.v.

Lovforslaget indeholder også forslag til en mindre justering af udlændingeloven i forbindelse med, at Kommissionens opgaver vedrørende den centrale database i Eurodac-fingeraftrykssystemet overgår til et nyoprettet agentur, der samlet skal varetage den operationelle forvaltning af større it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag, der vedrører indgåelse af repræsentationsaftaler med andre Schengenlande i overensstemmelse med visumkodeksen.

Herudover indeholder lovforslaget en række forslag som følge af, at det ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev besluttet at nedlægge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og overføre sagsområderne til andre ministerier.

Endelig indeholder lovforslaget forslag til en ændring som følge af, at Liechtenstein er indtrådt i Schengen-samarbejdet, samt konsekvensændringer.

Et lovudkast blev den 9. januar 2012 sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer med en frist for bemærkninger på 4 uger. Bl.a. forslaget om indgåelse af repræsentationsaftaler blev indsat, mens lovudkastet var i høring. På den baggrund blev lovforslaget sendt i høring igen den 8. februar 2012. Af hensyn til ønsket om en høringsperiode på 4 uger, er fristen for bemærkninger fastsat til den 7. marts 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.03.12
1. behandling
20.03.12
2. behandling
03.05.12
3. behandling
08.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.03.12
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
07.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?