L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).)

L 51: Tålt ophold

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 51

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 28.02.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 51 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen indgik den 15. juni 2016 en aftale om strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholder en række initiativer, som har til formål at styrke kontrollen med, om udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste overholder deres forpligtelser. Formålet med lovforslaget er navnlig at gennemføre de dele af aftalen, hvor en lovændring vurderes at være nødvendig.

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er uønskede i Danmark. Udlændingene pålægges i dag opholds- og meldepligt for at sikre myndighederne et løbende kendskab til de pågældendes opholdssted, så der kan ske udsendelse, når muligheden herfor opstår. De skal således som udgangspunkt tage ophold i et bestemt indkvarteringssted (Udrejsecenter Kærshovedgård) og melde sig til politiet i centret.

Det er regeringens opfattelse, at der er for mange udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, som ikke overholder deres forpligtelser. Med lovforslaget foreslås det derfor, at der indføres en række initiativer, som skal sikre en bedre kontrol med og overholdelse af opholds- og meldepligten for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

Det foreslås således, at der indføres en underretningspligt, hvorefter udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste skal give underretning til indkvarteringsoperatøren ved ophold uden for indkvarteringsstedet mellem kl. 23.00 og kl. 06.00. Overtrædelser foreslåes strafbelagt.

Der stilles endvidere forslag om, at strafferammen for overtrædelse af opholds- og meldepligten hæves til 1 år og 6 måneder, og at strafniveauet skærpes markant. Der foreslås i den forbindelse indført mulighed for løsladelse med henblik på udsendelse, hvis der under afsoning af straf for overtrædelse af opholds-, melde- eller underretningspligten opstår mulighed for udsendelse af den pågældende. I så fald vil udlændingen ikke skulle afsone hele den idømte straf, men vil i stedet blive udsendt.

Det foreslås yderligere, at der indføres en ny ordning for fuldbyrdelse af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligten. Straffen vil fremover – udover en periode, der afsones i et fængsel – som udgangspunkt komme til at omfatte en periode, hvor straffen udstås på bopælen i indkvarteringsstedet ved brug af fodlænke.

I den forbindelse foreslås der indført mulighed for udgangskarantæne på 3 måneder. Udgangskarantænen foreslås at gælde for udlændinge, der f.eks. ikke samtykker i at afsone i fodlænke og i stedet skal afsone i fængsel.

Det foreslås desuden, at der indføres en særlig hjemmel til varetægtsfængsling efter udlændingeloven, således at der kan ske varetægtsfængsling ved gentagne overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten. Varetægtsfængsling efter den særlige hjemmel i udlændingeloven vil fremover kunne ske i surrogat ved brug af fodlænke på bopælen i indkvarteringsstedet.

Det foreslås endvidere, at den gældende ordning om ophør eller nedsættelse af økonomiske ydelser ved overtrædelse af opholds- eller meldepligt skærpes, således at Udlændingestyrelsen fremover som udgangspunkt skal træffe afgørelse om, at der ikke udbetales ydelser, hvis en udlænding på tålt ophold eller en kriminel udvist ikke overholder sine forpligtelser mv. Den foreslåede skærpelse vil også omfatte overtrædelse af en række andre forpligtelser og underretningspligten.

Herudover foreslås det, at udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, der afsoner straf eller er varetægts- fængslet på bopælen i indkvarteringsstedet i fodlænke, kan straffes, såfremt de flygter fra denne afsoning eller fængsling.

Udover de initiativer, der foreslås gennemført som led i udmøntning af aftalen om strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, foreslås det at overflytte kompetencen i klagesager om pålæg af meldepligt og andre kontrolforanstaltninger efter udlændingelovens § 34, således at politidirektørens afgørelser fremover kan påklages til Rigspolitichefen i stedet for til udlændinge-, integrations- og boligministeren.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
23.11.16
2. behandling
09.02.17
3. behandling
21.02.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
21.02.17

Emneord: udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

19.11.2015 L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?