L 106: Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død).)

L 106: Ophold ved ægtefælles død

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 106

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 14.01.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 106 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ophold efter ægtefælles død

Forslaget skal gøre det nemmere for udlændinge, der har arbejdet på et integrere sig i det danske samfund at blive boende, hvis deres ægtefælle dør, uanset, hvor længe, de har boet i Danmark. Hvis man f.eks. gennem foreningsliv, uddannelse eller fast arbejde har gjort en indsats for at blive en del af samfundet, får man med lovændringen ikke inddraget sin opholdstilladelse, selvom ens ægtefælle, der normalt ville være ens tilknytning til Danmark, dør.

Hvis loven vedtages, foreslås også en ordning, hvor op til to år gamle sager om indragelse skal tages om, hvis man inden for seks måneder efter lovens vedtagelse appelerer om det. Det gælder også for evt. børn af

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre den politiske aftale, som regeringen indgik med Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 13. november 2013 om ændring af reglerne om adgangen til fortsat ophold her i landet i tilfælde af en herboende ægtefælles død.

Der stilles forslag om, at der i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold fremover skal tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet. Ved afgørelsen om inddragelse skal der i disse sager fremover lægges betydelig vægt på, om udlændingen har udvist evne og vilje til at integrere sig i det danske samfund.

Der vil i den forbindelse kunne lægges vægt på, om udlændingen f.eks. har fået arbejde her i landet, eller om udlændingen har påbegyndt eller gennemført en uddannelse her i landet. Hvis udlændingen ikke er i arbejde eller under uddannelse, kan der lægges særlig vægt på, om udlændingen er aktivt jobsøgende, deltager i danskuddannelse, tager aktivt del i foreningsliv eller lokalsamfundet mv. Også aktiv deltagelse i eventuelle børns institution, skole og fritidsaktiviteter kan tillægges vægt.

Der foreslås endvidere i lovens bestemmelse om ikrafttræden fastsat en særlig overgangsordning, hvorefter loven vil finde anvendelse på afsluttede sager, hvor en ægtefællesammenført udlænding er meddelt afslag på forlængelse eller har fået inddraget sin opholdstilladelse som følge af den herboende ægtefælles eller samlevers død, og hvor udrejsefristen er fastsat til den 1. februar 2012 eller senere. Det samme foreslås at gælde afsluttede sager om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse til børn af den ægtefællesammenførte udlænding. Anmodning om genoptagelse af en sag efter den foreslåede bestemmelse vil i givet fald skulle indgives inden den 1. august 2014.

Med henblik på, at de udlændinge, for hvem overgangsordningen vil være relevant, hurtigst muligt kan få deres sager genoptaget og afgjort, ønskes lovforslaget hastebehandlet. Der anmodes således om dispensation fra Folketingets Forretningsordens § 13, stk. 1.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.14
1. behandling
15.01.14
2. behandling
21.01.14
3. behandling
23.01.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.14
Afstemning start
15.01.14
Afstemning slut
22.01.14

Emneord: udlændingepolitik udlændingeloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

05.04.2016 L 169: Ophævelse af greencardordningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?