L 131: Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v. (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.))

L 131: Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 131

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 05.02.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 131 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

Strømlining af udvisningsreglerne med EUs bestemmelser

Lovforslaget søger at harmonisere udlændingeloven, så den er i tråd med udsendelsesdirektivet.I grove træk går forslaget ud på, at i stedet for at afvise udlændinge indtil 3 måneder efter deres indrejse, bør man kunne udvise dem.

Ved administrative udvisninger foreslås det, at når udlændinge bliver udvist, fordi de udgør en trussel mod den offentlige sundhed, udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed, så kan varigheden af et indrejseforbud forkortes, hvis hensynet til familiemæssige og social tilknytning tilsiger det eller hvis et bestandigt indrejseforbud vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Det foreslås, at

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer af udlændingelovens regler med henblik på at gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold fuldt ud i dansk ret.

Med lovforslaget foreslås det således, at adgangen til at afvise udlændinge indtil 3 måneder efter indrejsen, jf. udlændingelovens § 28, stk. 5 og 7, ophæves, så der i stedet skal ske udvisning. Udvisningsbestemmelsen i udlændingelovens § 25 a, stk. 2, nr. 2 og 3, foreslås i den forbindelse udvidet med henblik på at sikre, at der kan ske udvisning i samme omfang, som der i dag sker afvisning efter § 28, stk. 5, jf. stk. 1, nr. 5 og 7, ligesom det foreslås, at der indføres et nyt nr. 4 i § 25 a, stk. 2, med henblik på at sikre, at der kan ske udvisning af de personer, der i dag bliver afvist efter § 28, stk. 7.

Det foreslås endvidere, at varigheden af et indrejseforbud, der er meddelt i forbindelse med administrativ udvisning efter udlændingelovens § 25, nr. 2, når udlændingen er udvist som værende en trussel mod den offentlige sundhed, og efter §§ 25 a, stk. 2, eller 25 b, kan forkortes, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiemæssig og social tilknytning, taler herfor, og efter §§ 25, nr. 1, og 25, nr. 2, når udlændingen anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed, hvis et indrejseforbud for bestandig vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Desuden foreslås det, at gentagelsesvirkningen af et indrejseforbud udvides til også at omfatte indrejseforbud udstedt af et andet Schengenland, og at varigheden af et indrejseforbud begrænses til 5 år, hvor en tredjelandsstatsborger er udvist som værende en trussel mod den offentlige sundhed. Reglerne om ophævelse af et indrejseforbud foreslås også ændret, således at et indrejseforbud kan ophæves, hvis en udlænding kan påvise at have forladt landet i overensstemmelse med afgørelsen om tilbagesendelse.

Det foreslås herudover, at udrejsefristen kan forlænges med henvisning til opholdets varighed, hensynet til eventuelle skolesøgende børn og anden familiemæssig og social tilknytning, ligesom det foreslås, at det nærmere kommer til at fremgå af udlændingeloven, hvornår der foreligger risiko for, at en udlænding vil forsvinde.

Derudover foreslås udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2, og § 60, stk. 1, ændret som følge af EU-domstolens dom i Achughbabian-sagen, hvor domstolen fastslog, at en tredjelandsstatsborger ikke må straffes med fængsel alene på grund af ulovligt ophold, når pågældende ikke tidligere har været undergivet tvangsforanstaltninger med henblik på udsendelse. Endelig foreslås det at imødekomme Kommissionens ønske om en direkte henvisning til de fælles retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med fælles udsendelse med fly, der er knyttet som bilag til beslutning 2004/573/EF.

Lovforslaget indeholder desuden ændringer af lovteknisk karakter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.14
1. behandling
18.02.14
2. behandling
29.04.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.14
Afstemning start
12.02.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: udlændingepolitik udlændingeloven udvisning

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

05.04.2016 L 169: Ophævelse af greencardordningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?