L 141: Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge).)

L 141: Udvælgelse af kvoteflygtninge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 141

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 141 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ændringer for kvoteflygtninge

Forslaget bygger på regeringsgrundlaget for 2011, der ville se på at ændre de nuværende flygtningekvoter, så integrationsparathed hos flygtningen ikke længere var et parameter. Målsætningen er dog fortsat, at flygtningene skal være så selvforsørgende og velintegrerede så muligt. Den omtalt kvote er fastsat årligt af Finansministeriet i samarbejde med FN, der sætter kriterierne for, hvornår en flygtning er en flygtning og ikke en immigrant. Kvoteflygtninge risikerer typisk skade, død, eller tortur, hvis de vender hjem, og en del af den årlige kvote er altid sat af til hastesager. Gældende ret lige nu, fra 2005, indbefatter altså et krav om, at flygtningene med

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at ændre kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge.

Indførelse af integrationspotentialekriteriet i 2005 har affødt kritik, herunder fra UNHCR, som finder, at den øgede fokus på kvoteflygtningenes forudsætninger for integration er diskriminerende og underminerer udvælgelse baseret på en behovsvurdering samt afskærer genbosætning af de mest udsatte flygtninge. UNHCR anbefaler i stedet, at modtagerlandene fokuserer på samfundets forudsætninger og styrker.

Justitsministeriet er enig i, at udvælgelse på baggrund af integrationspotentiale kan være uhensigtsmæssigt i forhold til visse grupper af flygtninge, og finder i øvrigt ikke integrationspotentialekriteriet egnet til at tilgodese det overordnede formål med genbosætningsinstituttet, som er at hjælpe særligt udsatte flygtningegrupper.

Lovforslaget indebærer derfor, at det såkaldte integrationspotentialekriterium ophæves.

Justitsministeriet finder imidlertid, at der er behov for subsidiære kriterier i forbindelse med udvælgelse, navnlig henset til det begrænsede antal kvoteflygtninge, som Danmark modtager, sammenholdt med, hvor mange flygtninge i verden, der har et behov for genbosætning, og som opfylder de primære betingelser for at få opholdstilladelse som flygtning.

Det foreslås på den baggrund, at kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, således at der tages udgangspunkt i, hvad det danske samfund kan tilbyde de pågældende flygtninge, sammenholdt med flygtningenes konkrete behov og forventninger, således at der etableres en varig løsning for den pågældende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
14.03.14
2. behandling
15.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: kvoteflygtninge flygtninge udlændingepolitik udlændingeloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?