L 186: Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn).)

L 186: Genoptagelse af sager om familiesammenføring med børn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 186

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 186 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre den politiske aftale, som regeringen indgik med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti den 19. marts 2014 om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at der gives mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn.

Det foreslås, at der skabes mulighed for, at visse børn og unge – hvis sager i sin tid er vurderet efter de regler, som blev indført ved lov nr. 427 af 9. juni 2004 – kan få deres sag vurderet efter de gældende regler, jf. lov nr. 566 af 18. juni 2012. Det foreslås tilsvarende at gælde for børn og unge, som har fået en ansøgning afvist, fordi ansøgningen blev indgivet, mens barnet eller den unge ikke havde lovligt ophold her i landet, havde fået fastsat en udrejsefrist eller havde en anden ansøgning om opholdstilladelse under behandling.

Efter lovforslaget er det for det første en betingelse for, at sagen kan genoptages, at barnet eller den unge i det væsentlige har opholdt sig her i landet i perioden fra afslaget eller afvisningen og indtil det fyldte 18. år eller – hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år – har opholdt sig her i landet indtil tidspunktet for indgivelse af anmodning om genoptagelse.

Det er for det andet en betingelse, at udlændingen ikke er udvist ved dom, jf. udlændingelovens §§ 22-24, eller idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet.

Det er for det tredje en betingelse, at udlændingen ikke efter det fyldte 18. år har modtaget ydelser efter udlændingelovens § 42 a, stk. 2.

Det er endelig for det fjerde en betingelse for at genoptage sagen, at der indgives anmodning herom senest 6 måneder efter lovens foreslåede ikrafttræden den 1. juli 2014.

Ved vurderingen af, om der er grundlag for at meddele opholdstilladelse i de sager, der kan genoptages efter de foreslåede regler, vil det indgå, om barnet eller den unge faktisk er velintegreret i det danske samfund. Der er tale om en samlet vurdering, hvor det inddrages, om barnet eller den unge er eller har været under uddannelse og aktivt efter bedste evne har gjort en indsats for egen integration.

Lovforslaget blev sendt i høring den 11. april 2014 med frist for bemærkninger den 9. maj 2014. Det har ikke været muligt at sende lovforslaget i høring på et tidligere tidspunkt, og regeringen lægger, som det fremgår af regeringsgrundlaget, vægt på at sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister. Høringsfristen er derfor fastsat til 4 uger, hvilket medfører, at forslaget fremsættes, før høringsfristen er udløbet. Høringssvar og høringsnotat vil blive oversendt til Folketinget umiddelbart efter høringsfristens udløb.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: familiesammenføring udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

01.06.2016 L 191: Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?