L 194: Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v. (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.))

L 194: Humanitær opholdstilladelse

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 194

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 29.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 194 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fra oktober 2011 satte regeringen sig som mål, at reglerne om humanitær opholdstilladelse underlægges en gennemgang, idet særligt meget syge mennesker, som loven er tiltænkt, kan have svært ved at få humanitær opholdstilladelse.

Justitsministeriet har på den baggrund udarbejdet en redegørelse, som gennemgår området for humanitær opholdstilladelse. Redegørelsen blev oversendt til Folketinget den 24. marts 2015 og viser, at praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse i overensstemmelse med lovforarbejderne er meget restriktiv.

Det er regeringens opfattelse, at praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse fortsat skal være meget restriktiv, og at det skal have undtagelsens karakter, at der gives humanitær opholdstilladelse. Regeringen finder dog på baggrund af redegørelsen anledning til at foreslå visse justeringer af ordningen med humanitær opholdstilladelse.

Lovforslaget indebærer, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager om humanitær opholdstilladelse overføres fra Justitsministeriet til Udlændingestyrelsen med klageadgang til Flygtningenævnet. Herved vil der i lighed med den almindelige ordning på udlændingeområdet blive indført et to-instans-princip i denne kategori af sager. Dette vil også styrke ansøgernes retssikkerhed.

Det foreslås dog, at Udlændingestyrelsen i visse typer af sager, hvor en ansøgning om humanitær opholdstilladelse må anses for åbenbart grundløs, får mulighed for at afskære klageadgang til Flygtningenævnet.

Lovforslaget indebærer endvidere, at betingelserne for at få såkaldt helbredsbetinget opholdstilladelse udtrykkeligt kommer til at fremgå af bestemmelsen i udlændingelovens § 9 b. Det bemærkes i den forbindelse, at helbredsbetinget opholdstilladelse i dag udgør kerneområdet for meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

Regeringen finder desuden, at der på baggrund af redegørelsen er anledning til at justere praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse til særligt sårbare børnefamilier, hvor forældrene som følge af deres helbredstilstand kun meget vanskeligt kan tage vare på børnene.

Det forudsættes således med lovforslaget, at praksis ændres således, at det fremover efter omstændighederne også vil være muligt at give humanitær opholdstilladelse til særligt sårbare børnefamilier, hvor forældrene er syge og kun har meget begrænsede forældremæssige ressourcer, uden at dette nødvendigvis er en direkte følge af helbredstilstanden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.04.15
1. behandling
07.05.15
2. behandling
26.05.15
3. behandling
29.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.04.15
Afstemning start
06.05.15
Afstemning slut
29.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 21. maj 2015

Emneord: opholdstilladelse

Relaterede forslag:

07.04.2015 B 154: Permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge

28.03.2014 B 71: EU-borgeres medvirken til dokumentation af lovligt ophold i Danmark

25.03.2014 B 69: Opholdstilladelse til Edward Snowden

02.10.2013 B 5: Undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse i forbindelse med erhvervelse og forlængelse af opholdstilladelser og ægtefællesammenføring med udenlandske ægtefæller i Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?