L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen).)

L 62: Flygtninge- og migrantsituationen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 62

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 19.11.2015

Vedtaget dato: 23.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 62 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande – også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig forøgelse af antallet af indrejsende flygtninge og migranter – som det har været set i andre lande – vil det udfordre politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet. Flere flygtninge og migranter vil også lægge pres på den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og tilbageholdelse af udlændinge med ulovligt ophold i Danmark.

Der indrejser aktuelt et meget højt antal flygtninge og migranter i Danmark. Af disse personer søger historisk mange asyl i Danmark, mens markant flere rejser gennem Danmark mod de øvrige nordiske lande, primært Sverige.

Ændringer i situationen, herunder i Tyskland og Sverige, vil meget hurtigt kunne føre til, at presset på Danmark øges voldsomt, i form af markant højere indrejsetal, øget antal asylansøgere og markant øget antal udlændinge med ulovligt ophold i Danmark. Der kan således inden for meget kort tid opstå en akut situation, som myndighederne skal være beredte på at håndtere.

Regeringen vil derfor så hurtigt som muligt give myndighederne ekstraordinære redskaber, der matcher de ekstraordinære udfordringer, som kan opstå.

Med lovforslaget gives myndighederne således en række nye redskaber, der skal styrke mulighederne for at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark, og sikre opretholdelsen af ro og orden.

Flere flygtninge og migranter lægger for det første pres på den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og tilbageholdelse af udlændinge. På grund af det historisk høje antal asylansøgere, der er indkvarteret i Danmark, etablerer Udlændingestyrelsen for øjeblikket en række midlertidige indkvarteringspladser i telte og på campingpladser, og der er behov for at etablere yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere mv.

Det foreslås derfor at skabe mulighed for at fravige planlovgivningen mv. i særlige tilfælde i forhold til asylindkvartering og tilbageholdelsesfaciliteter, til uden ejerens samtykke at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter og til at kunne pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre. Endvidere lægges der op til at skabe mulighed for at bemyndige private aktører til at bistå med myndighedsudøvelsen på udlændingeområdet.

Asylansøgere, der har fået afslag på asyl, og andre udlændinge med ulovligt ophold bør så hurtigt som muligt forlade Danmark. Der er behov for at styrke indsatsen, så udsendelse af afviste asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold sker hurtigere og mere effektivt.

På den baggrund lægges der med lovforslaget op til at skabe øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere mv., kortere udrejsefrist, skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecentre og en mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt.

Det foreslås også at gøre det muligt at optage fingeraftryk, således at der kan gennemføres en elektronisk adgangskontrol ved udrejsecentrene, og at gøre det muligt at foretage visitation i forbindelse hermed. Dette vil styrke kontrollen med, hvem der opholder sig i de enkelte centre, og varetage et ordens- og sikkerhedsmæssigt hensyn.

Flere flygtninge og migranter vil for det andet kunne udfordre politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet.

Hvis det bliver nødvendigt at frihedsberøve et større antal udlændinge, kan det i praksis blive umuligt for politiet at nå at fremstille de frihedsberøvede udlændinge for en dommer inden for tre døgn. I en sådan situation vil politiet i dag i praksis skulle løslade de pågældende.

Det foreslås derfor at skabe mulighed for i særlige tilfælde at suspendere den automatiske domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge inden for tre døgn, således at domstolsprøvelsen alene finder sted efter anmodning fra den frihedsberøvede, og ikke nødvendigvis inden for tre døgn. Domstolsprøvelse vil i stedet – i de tilfælde, hvor den frihedsberøvede anmoder herom – skulle ske, så hurtigt det er muligt i den konkrete situation. Hvor hurtigt domstolsprøvelsen vil kunne ske, vil bl.a. afhænge af, om et meget betydeligt antal udlændinge tilbageholdes og ønsker domstolsprøvelse.

Politiet etablerer endvidere nu modtagecentre med henblik på at gennemføre den indledende registrering og sagsbehandling, herunder i forhold til asylansøgere, i god ro og orden. Derfor vil regeringen give mulighed for, at asylansøgere kan tilbageholdes med henblik på denne sagsbehandling, hvis det er nødvendigt.

Regeringen ønsker endvidere at give myndighederne bedre redskaber til at forhindre, at der opstår kaotiske situationer i forbindelse med håndteringen af en situation, hvor et ekstremt stort antal udlændinge forsøger at indrejse ulovligt i Danmark. Det foreslås derfor at give politiet mulighed for i ganske særlige tilfælde at standse bus-, tog- og færgedrift mellem Danmark og andre lande.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag på området. Der vil således blive fremsat endnu et lovforslag inden udgangen af 2015, som bl.a. vil indeholde forslag til ændringer af vilkår på asylområdet og mere fleksibel boligplacering.

Henset til karakteren af de foreslåede tiltag finder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet det hensigtsmæssigt, at der efter en passende periode foretages en revision af reglerne. Lovforslaget indeholder derfor en såkaldt revisionsklausul, som indebærer, at udlændinge-, integrations- og boligministeren i folketingsåret 2017-18 fremsætter forslag om revision af de ændringer, som er indeholdt i dette lovforslag.

På grund af den ekstraordinære situation, hvor det danske asylsystem mv. er under er voldsomt pres, er der behov for, at lovforslaget behandles hurtigt. Lovforslaget ønskes derfor hastebehandlet. Det forudsætter en række dispensationer fra reglerne i Folketingets forretningsorden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.15
1. behandling
18.11.15
2. behandling
20.11.15
3. behandling
20.11.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.15
Afstemning start
20.11.15
Afstemning slut
22.11.15

Emneord: asylansøgere flygtninge migranter udlændingeloven udlændingepolitik

Relaterede forslag:

04.01.2017 B 38: Indkvartering af mindreårige asylansøgere

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?