L 16: Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe (Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).)

L 16: Udvidelse af tonnageskatteordning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 16

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 16 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget styrkes rammevilkårene for Det Blå Danmark. Det er vigtigt at skabe gode og fremtidssikrede rammevilkår for den danske offshore-sektor, og derfor foreslås det at udvide tonnageskatteordningen, så en række aktiviteter, der typisk udføres af specialskibe (vindmølleskibe, ishåndteringsskibe, hotelskibe og vagtskibe), fremover kan vælges omfattet af den lempelige beskatning efter ordningen. Udvidelsen skal tiltrække nye fartøjer til Danmark og sikre investeringer og arbejdspladser.

Beskatningen efter tonnageskatteloven indebærer, at den skattepligtige indkomst vedrørende de omfattede aktiviteter opgøres på grundlag af den nettotonnage, rederierne disponerer over. Den tonnageskattepligtige indkomst opgøres således ikke efter de almindelige regler som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter. Tonnageskatten opkræves derimod som en fast skat, der er uafhængig af rederiernes faktiske driftsresultat.

Regeringen arbejder generelt for at styrke den maritime sektor, herunder også gennem en udvidelse af sømandsbeskatningsordningen (DIS-ordningen). Ved regeringens forslag til finansloven for 2016 har det dog været nødvendigt at foretage en skarp prioritering, og det har i den forbindelse ikke været muligt at tilvejebringe den fornødne finansiering til en samtidig udvidelse af DIS-ordningen for søfolk, der arbejder om bord på de specialskibe, hvis aktiviteter tonnageskatteordningen foreslås udvidet med. Med forslaget præciseres det derfor, at udvidelsen af tonnageskatteordning?en ikke medfører nogen ændring i anvendelsesområdet for DIS-ordningen.

Lovforslaget udmønter en del af vækstaftalen fra 2014. Denne del af aftalen er indgået mellem den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget er i det store hele en genfremsættelse af den tidligere regerings lovforlag L 124 fra Folketingsåret 2014-15, 1. samling, om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe). Forslaget er dog i forhold til L 124 udvidet med visse aktiviteter med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer til søs. Udvidelsen har til hensigt at sikre, at også specialskibe, der udfører konstruktionsopgaver i relation til olieinstallationer, får så gode rammevilkår som muligt.

Forslaget skønnes at medføre et ikke nævneværdigt mindreprovenu.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
29.10.15
2. behandling
18.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: tonnageskat specialskibe

Relaterede forslag:

28.01.2015 L 124: Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?