L 121: Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v. (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).)

L 121: Alarm- og pejlesystemer på sygehuse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 121

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 12.02.2016

Vedtaget dato: 15.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 121 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget er det hensigten at styrke omsorgen over for og beskyttelsen af demente og andre personer, der på grund af en varigt nedsat psykisk funktionsevne eller midlertidig mangel på evnen til at handle fornuftsmæssigt ikke formår at tage vare på sig selv, og som risikerer at komme til skade, hvis de forlader sygehuset.

Lovforslaget sikrer, at sundhedspersonalet får mulighed for at tage vare på disse patienter ved at give sundhedspersonalet mulighed for at anvende personlige alarm- og pejlesystemer, f.eks. GPS for at lokalisere indlagte midlertidigt og varigt inhabile patienter, og for i helt særlige tilfælde fysisk at kunne tilbageholde eller tilbageføre disse patienter til sygehuset, hvis de har forladt eller er ved at forlade sygehuset.

Det foreslås derfor, at overlægen med samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge kan beslutte at anvende personlige alarm- og pejlesystemer på patienter over 15 år, som er indlagt på en somatisk afdeling. Betingelserne er, at der er åbenbar risiko for, at patienten forlader sygehusafdelingen og derved risikerer at udsætte sig for personskade, og de personlige alarm- og pejlesystemer kan forebygge denne risiko. Hvis patienten ikke har en nærmeste pårørende eller værge, eller hvis disse forvalter samtykket på en måde, der åbenbart skader patientens interesser og helbred, foreslås det, at overlægen – med en anden læges tilslutning – kan beslutte at anvende systemerne alligevel.

Det foreslås derudover, at sundhedspersoner kan beslutte at tilbageholde eller tilbageføre en patient til afdelingen, når der er risiko for, at patienten ved at forlade sygehusafdelingen udsættes for at lide personskade, og øjeblikkelig tilbageholdelse eller tilbageførsel i det konkrete tilfælde er absolut påkrævet for at afværge denne risiko.

Der foreslås endelig, at ethvert indgreb skal journalføres og indberettes både til den ansvarlige region og til de centrale sundhedsmyndigheder.

Det er regeringen opfattelse, at der med lovforslaget gennemføres en ordning, som på afbalanceret vis præciserer det offentliges omsorgspligt og tilgodeser både hensynet til beskyttelsen af patientens sikkerhed, værdighed og personlige integritet overfor hensynet til patientens selvbestemmelsesret, og fastsætter en retlig ramme, der sikrer patienterne den fornødne retssikkerhed og giver myndighederne en mulighed for at følge op på administrationen af ordningen i praksis.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.02.16
1. behandling
25.02.16
2. behandling
12.04.16
3. behandling
14.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.02.16
Afstemning start
19.02.16
Afstemning slut
14.04.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?