L 136: Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v. (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven. (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.).)

L 136: Automatisk kronikertilskud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 136

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)

Fremsat dato: 06.02.2015

Vedtaget dato: 16.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 136 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med forslaget til ændring af sundhedsloven er at indføre et automatisk kronikertilskud til borgere med et stort medicinforbrug. Forslaget udmønter regeringens, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens delaftale på sundhedsområdet i forbindelse med Finansloven for 2015. Ved aftalen afsættes 22 mio. kr. årligt til finansiering af en ny ordning med automatisk kronikertilskud fra 1. januar 2016. En automatisering af kronikertilskuddet vil sikre, at alle borgere med et stort medicinforbrug, herunder svage patienter, altid har et loft over deres årlige medicinudgifter. Automatisk kronikertilskud vil indebære, at ingen borgere, hverken voksne eller børn, skal betale mere end 3.830 kr. (2015-tal) i egenbetaling til tilskudsberettiget medicin i en tilskudsperiode.

Formålet med forslaget til ændring af lægemiddelloven er at gennemføre ny EU-lovgivning om et styrket samarbejde om lægemiddelovervågning inden for EU i dansk ret. Fremover skal en øget andel af lægemiddelvirksomheders rapporter med periodiske sikkerhedsdata vurderes via Det Europæiske Lægemiddelagentur, og tilladelse til visse sikkerhedsundersøgelser skal indhentes hos et udvalg tilknyttet agenturet. Desuden omfatter forslaget præciseringer af hjemlen til ministeren til at fastsætte regler om lægemiddelvirksomheders gebyrer til Sundhedsstyrelsens virksomhed med lægemidler. Endelig foreslås indført en direkte hjemmel i loven til to af Sundhedsstyrelsens eksisterende opgaver med udarbejdelse af korte tekster om lægemidlers dosering og korte generiske lægemiddelnavne til apotekernes etiketter om lægemiddeldosering.

Formålet med forslaget til ændring af vævsloven er at indføre en præcisering af bestemmelser, der gennemfører vævsdirektivet i dansk ret. Det præciseres bl.a., at Sundhedsstyrelsen skal offentliggøre årlige aktivitetsredegørelser fra de enkelte vævscentre. Desuden foreslås af retssikkerhedsmæssige grunde at indsætte definitioner på en række centrale begreber, der anvendes i vævslovgivningen, direkte i vævsloven.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2015. Bestemmelserne om kronikertilskud foreslås dog først at træde i kraft den 1. januar 2016, og med overgangsbestemmelser frem til 31. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.15
1. behandling
19.02.15
2. behandling
14.04.15
3. behandling
16.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.15
Afstemning start
13.02.15
Afstemning slut
16.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015

Emneord: kronikertilskud

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?