L 143: Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v. (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).)

L 143: Ret til hurtig udredning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 143

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 26.02.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 143 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at styrke patienternes rettigheder, så de får en mulighed for selv at vælge unødig ventetid fra. Det følger af samme årsag af regeringsgrundlaget, at regeringen vil give alle patienter en reel ret til hurtig udredning og en ret til at vælge hurtig behandling, når ventetiden til behandling på offentlige sygehuse overstiger 30 dage.

Lovforslagets hovedpunkter er følgende:

Ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage.

Med forslaget får patienterne ret til at vælge hel eller delvis udredning på et af de sygehuse, klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med om behandling under det udvidede frie sygehusvalg, eller et af de i sundhedslovens § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, hvis bopælsregionen ikke af kapacitetsmæssige årsager kan færdigudrede patienten inden for 30 dage. Der skabes således en ret til at vælge et privat alternativ, når det offentlige ikke har eller kan skaffe den fornødne kapacitet. Den nye patientrettighed vil omfatte udredning af patienter med såvel fysiske som psykiske lidelser.

Ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde endelig udredning, og ventetid på en nødvendig undersøgelse, konsultation m.v. forlænges yderligere af andre, ikke-faglige årsager.

Forslaget omfatter henviste patienter, som det ikke er fagligt muligt at udrede inden for fristen, og som oplever, at deres udredningsforløb forlænges unødigt på grund af kapacitetsmæssige udfordringer. Det er derfor en betingelse for disse patienters ret til udvidet frit sygehusvalg, at ventetiden på den nødvendige undersøgelse, konsultation m.v. ikke er begrundet i faglige hensyn i forhold til vedkommende patients konkrete behandling.

Afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg på behandling, så fristen bliver 30 dage for alle omfattede patienter.

Forslaget indebærer, at den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg afskaffes og i stedet afløses af en ret til udvidet frit sygehusvalg for alle omfattede patienter ved 30 dages ventetid på sygehusbehandling, uanset om der er tale om en fysisk eller psykisk lidelse.

Bemyndigelse til at ministeren fastsætter nærmere regler om krav til indhold og udformning af informationsmateriale vedr. udredning og behandling efter det udvidede fri sygehusvalg.

Forslagets har til formål at sikre større ensartethed i den information, som patienterne får, samt sikre samme høje niveau mht. oplysningernes letforståelighed.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.16
1. behandling
15.03.16
2. behandling
03.05.16
3. behandling
10.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.16
Afstemning start
04.03.16
Afstemning slut
10.05.16

Emneord: sygehusvalg

Relaterede forslag:

28.11.2013 L 87: Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til ret til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?