L 139: Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v. (Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.).)

L 139: Støtte til uddannelse i udlandet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 139

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 139 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

SU-regler i overenstemmelse med EUs

Forslaget ændrer på den eksisterende 2-års regel på SU-området, der kræver, at modtageren af ydelsen skal have haft to års sammenhængende ophold i landet inden for de seneste 10 år, for at have ret til at få SU, imens de studerer i udlandet. Kort sagt får studerende uden dansk statsborgerskab lov til at få dansk SU i udlandet, hvis de ellers opfylder reglerne på området for alder, ren strafattest, at passe studiet osv., hvis de kan bevise et tilknytningskrav. De kan have dansk familie, eller have gået i dansk folkeskole, haft økonomiske bånd i Danmark, eller måske arbejdet der. 2-års reglen bevares for studerende, der vil studere uden for EU, eller som har

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på en række domme fra EU-Domstolen, der vedrører retten til uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet.

De danske regler om SU til hele uddannelser i udlandet indeholder et bopælskrav, som er sammenligneligt med de bopælskrav, der har været prøvet ved EU-Domstolen i forbindelse med flere forskellige sager; nemlig kravet om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet (2-årsreglen). Med lovforslag foreslås SU-loven ændret, så 2-årsreglen ikke står alene, men i visse tilfælde suppleres af andre betingelser, der på anden måde kan vise den uddannelsessøgendes tilknytning til Danmark, så der kan gives SU til uddannelse i udlandet, selv om 2-årsreglen ikke er opfyldt. Hermed bringes dansk ret i overensstemmelse med den fortolkning af EU-retten, som EU-Domstolen har lagt til grund i sine afgørelser.

Efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven) stilles der også krav om 2 års ophold i Danmark inden for de seneste 10 år forud for ansøgningstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende ønsker specialpædagogisk støtte (SPS) til uddannelse i udlandet. Af hensyn til en fortsat parallelitet mellem reglerne om SU og SPS til uddannelse i udlandet foreslås det, at SPS-lovens 2-årsregel ligeledes justeres.

EU-Domstolen har endvidere truffet afgørelse i en sag, der omhandlede en tysk regel om, at en uddannelse, for at give ret til studiestøtte i udlandet, skal føre til opnåelse af et erhvervskvalificerende eksamensbevis efter et undervisningsforløb af mindst 2 års varighed. Ved studiestøtte til en tilsvarende uddannelse i Tyskland godkendes 1-årige uddannelser. Med dommen slår EU-Domstolen fast, at det tyske varighedskrav ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

Efter de danske SU-regler stilles der, som i Tyskland, krav om, at uddannelser i udlandet skal have en længere varighed end i Danmark for at berettige til SU. Efter SU-reglerne stilles krav om en varighed på 1 år for uddannelser i udlandet, mens uddannelser i Danmark skal have en varighed på mindst 3 måneder. Det foreslås på den baggrund, at SU-reglerne ændres, så der gives SU til uddannelser i udlandet af en varighed på mindst 3 måneder, når uddannelsen i øvrigt opfylder betingelserne for at give adgang til SU.

Med lovforslaget omstruktureres endvidere hele SU-lovens kapitel 1 om uddannelsessøgende, der har ret til SU, herunder om 2-årsreglen. Nyaffattelsen sker dels af ordenshensyn, så kapitlet får en mere logisk struktur og dels af retssikkerhedsmæssige årsager, så der skabes større gennemsigtighed for borgeren. Omstruktureringen medfører samtidig en ændring i forhold til, hvad der fremadrettet justeres i henholdsvis SU-loven og SU-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at justeringer, herunder implementering af fortolkningen af EU-retten i forhold til hvem, der har ret til SU, fremover kan ske hurtigere via bekendtgørelsesændringer. Det er ikke hermed hensigten at foretage ændringer, der går ud over det, der følger af dommene fra EU-Domstolen.

Endelig indeholder lovforslaget en række mindre tekniske justeringer af SU-loven og SPS-loven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
13.03.14
2. behandling
15.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 6. maj 2014

Emneord: uddannelsesstøtte uddannelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

25.02.2016 L 127: Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?