Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 139: Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v. (Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.).)

L 139: Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 139

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 06.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 139 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Baggrunden for forslaget om ændringer af SU-lovens regler om udlandsstipendieordningen er dels evalueringen af ordningen, der som led i lovovervågning blev gennemført i 2012, dels Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på uddannelsesstøtteområdet, dels regeringens målsætning om at styrke den udgående studentermobilitet.

Med lovforslaget ændres hjemlen til at fastsætte regler om, hvilke hele uddannelser i udlandet på kandidatniveau, der kan gives udlandsstipendium til. Herved gøres det muligt at ændre SU-bekendtgørelsens regler om, at hel kandidatuddannelse i udlandet skal gennem en dobbelt godkendelse i forbindelse med tildeling af udlandsstipendium, hvor uddannelsen skal godkendes til både SU og udlandsstipendium. Mens godkendelsen til SU blandt andet knytter sig til, om uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet og ville kunne godkendes i Danmark, afhænger godkendelsen til udlandsstipendium af, om uddannelsen er optaget på lister over godkendte uddannelser. Listerne omfatter blandt andet uddannelser på top-universiteter, som er opstillet ud fra internationale ranking-lister, uddannelser, som danske universiteter har udvekslingsaftaler med eller ville kunne have udvekslingsaftaler med, og en særlig liste over kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Det er hensigten at fastætte regler, hvorefter retten til udlandsstipendium følger retten til SU til uddannelse i udlandet. Det betyder, at den dobbelte godkendelse til SU og til udlandsstipendium afskaffes. Listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser, hvor der er en begrænsning af hensyn til dimensioneringen på de danske uddannelser, opretholdes dog. Forslaget forventes at medføre en forenklet administration og nedbringelse af sagsbehandlingstiden for ansøgning om støtte til uddannelse i udlandet.

Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift på uddannelsen i udlandet. Gives udlandsstipendium i forbindelse med studieophold som led i en dansk uddannelse, udgør udlandsstipendiet dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller bevillingen til den danske uddannelsesinstitution, den uddannelsessøgende er optaget på. Tilsvarende udgør udlandsstipendiet til hele uddannelser i udlandet på kandidatniveau højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller bevillingen til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Det foreslås at indføre mulighed for, at de uddannelsessøgende, der har ret til udlandsstipendium, kan optage et lån til hel eller delvis dækning af den del af den faktiske studieafgift, der ikke dækkes af udlandsstipendiet. For at begrænse de uddannelsessøgendes samlede gældsbyrde foreslås det, at udlandsstudielånet højst kan optages med samlet beløb på 100.000 kr. (2013-niveau). Udlandsstudielånet foreslås forrentet og tilbagebetalet på samme vilkår som SU-lån og slutlån.

Der foreslås endvidere enkelte justeringer af lovens bestemmelser om udlandsstipendium blandt andet som følge af regeringsskiftet i efteråret 2011 og de efterfølgende ressortændringer af 3. og 5. oktober 2011

Endelig indeholder forslaget en formel ophævelse af bestemmelser i SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. De relevante bestemmelser er ikke længere gyldige og alle deltagere har afsluttet forløbene. Af ordenshensyn foreslås bestemmelserne derfor ophævet.

Idet jeg i øvrig henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til velvillig behandling i det høje Ting.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.13
1. behandling
22.02.13
2. behandling
25.04.13
3. behandling
30.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.13
Afstemning start
01.03.13
Afstemning slut
29.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?