Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 164: Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet (Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).)

L 164: Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 164

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 164 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, som skal sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet.

Den finansielle krise har de seneste år medført en betydelig stigning i antallet af sager om økonomisk kriminalitet, særligt er der i forlængelse af finanskrisen opstået meget omfattende og komplicerede straffesager om bl.a. kursmanipulation, insiderhandel og pantebrevsspekulation. Hertil kommer, at organiseret økonomisk kriminalitet også er udbredt i rocker- og bandemiljøet.

Behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet byder på en række store udfordringer, da sagerne bliver mere og mere komplekse, og da sagerne ofte har internationale forgreninger. Disse udfordringer betyder, at sager om økonomisk kriminalitet kan være vanskelige at efterforske og strafforfølge.

Med lovforslaget foreslås ændringer på forskellige områder, hvor der har vist sig behov for at styrke retsgrundlaget. De foreslåede ændringer er udtryk for et generelt eftersyn af reglerne på området for økonomisk kriminalitet.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med, at bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er et særligt prioriteret indsatsområde for politiet og anklagemyndigheden. Der er således – og vil også fremover blive – iværksat en lang række initiativer med henblik på at styrke behandlingen af straffesager om økonomisk kriminalitet.

Lovforslaget udmønter bl.a. regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2013, for så vidt angår aftalen om at gennemføre lovgivning, der muliggør, at politiet med én retskendelse kan følge en transaktion gennem flere banker mv. (”kendelse på transaktion”), og aftalen om at gennemføre lovgivning, der hæver strafmaksimum for kursmanipulation og insiderhandel fra 4 års fængsel til 6 års fængsel.

Af de foreslåede ændringer kan særligt fremhæves følgende forslag:

– En ny overbygningsbestemmelse i straffeloven om insiderhandel og kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder. Forslaget indebærer, at strafmaksimum forhøjes fra 4 års fængsel til 6 års fængsel.

– En ny bestemmelse i retsplejeloven, som giver mulighed for editionspålæg over for flere banker på baggrund af én retskendelse (”kendelse på transaktion”), så en transaktion lettere kan følges fra bank til bank. Dermed får politi og anklagemyndighed lettere ved at følge pengestrømmen, så risikoen for, at et beløb forsvinder ud af syne, mindskes.

– En udvidelse af retsplejelovens regler om muligheden for at anvende hemmelig ransagning til også at omfatte efterforskning af bl.a. visse former for alvorlig økonomisk kriminalitet, der typisk begås i mere organiseret form.

– En ny bestemmelse i retsplejeloven om kortvarig spærring af et kontoindestående, hvis der er grund til at antage, at beløbet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, uden at det krav om mistanke med rimelig grund, som i dag er en betingelse for beslaglæggelse, er opfyldt. Forslaget vil styrke mulighederne for beslaglæggelse og senere konfiskation af udbyttet fra alvorlige strafbare forhold, herunder i sager om kædesvig.

– En ændring af straffelovens regler om forældelse af idømte eller vedtagne konfiskationskrav, så forældelsesfristen for sådanne krav fremover svarer til forældelsesfristen efter forældelsesloven for fordringer med tilsvarende retsgrundlag, og så forældelseslovens almindelige regler i øvrigt finder anvendelse på forældelse af konfiskationskrav. Forslaget indebærer navnlig, at forældelsesfristen i alle tilfælde vil være 10 år, og at der, hvis forældelse afbrydes eksempelvis ved udlæg, vil løbe en ny forældelsesfrist på 10 år.

– En ændring af reglerne om rettighedsfrakendelse i straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt., så de omfatter deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Med forslaget udvides muligheden for rettighedsfrakendelse til også at omfatte bl.a. kommanditselskaber og udenlandske selskaber. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslaget om at indføre regler om konkurskarantæne (L 131).

– En ændring af hvidvasklovens kontantforbud. Forslaget indebærer en udvidelse af personkredsen omfattet af hvidvasklovens kontantforbud. Endvidere nedsættes kontantforbuddets beløbsgrænse fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
19.03.13
2. behandling
30.05.13
3. behandling
03.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
05.04.13
Afstemning slut
02.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?