L 112: Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet (Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet).)

L 112: Rocker- og bandekriminalitet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 112

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 05.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 112 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Skærpelse af straffe for bandekriminelle

Forslaget ændrer på Straffelovens eksisterende paragraffer. For det første ændres den eksisterende regel om straffordobling, hvis den anholdte har begået en alvorlig forbrydelse i forbindelse med et opgør, det vil sige en væbnet konflikt imellem to gupper. Fremover vil straffen kunne fordobles uanset, om det skete i forbindelse med et opgør, om det var gensidigt, om konflikten stadig foregår, og om der mere end en gang er blevet brugt skydevåben. Desuden vil forslaget skærpe straffen for våbenbesiddelse, hvis den anholdte havde våbnet på et offentligt sted, og straffen for at gå med kniv eller opholde sig steder, ens bande er forbudt at betræde for

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen er fast besluttet på at forstærke forebyggelsen og bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet.

I lyset af de uacceptable tilstande, der udspillede sig i særligt foråret 2013, ønsker regeringen at styrke den samlede indsats mod rocker- og bandemiljøet.

Rocker- og bandegrupperinger præges i vidt omfang af stærkt kriminelle personer. Som samfund kan man kun tage skarpt afstand fra deres adfærd, deres voldsomme kriminalitet og den utryghed, de spreder i vores lokalsamfund.

Der skal derfor slås hårdt ned på den kriminalitet, der findes i rocker- og bandemiljøet. Personer, der har valgt rocker- og bandemiljøets kriminalitet som levevej, skal ikke forvente nogen form for tolerance. Vi skal forstærke den kriminalpræventive og forebyggende indsats, så vores unge ikke havner i rocker- og bandegrupperingernes modbydelige netværk. Vi skal styrke mulighederne for, at de, der vil forlade rocker- og bandemiljøet, kan gøre det.

Rocker- og bandekriminalitet er ikke et nyt fænomen. Fra dag ét har regeringen derfor haft et stærkt fokus på at sætte konsekvent ind over for rocker- og bandekriminaliteten og dens årsager. En række initiativer blev derfor iværksat umiddelbart efter regeringens tiltræden. I lyset af konflikterne i foråret 2013 blev indsatsen endvidere yderligere styrket.

Erfaringerne fra de voldsomme uroligheder, der opstod i første halvår af 2013, viser, at politiet og anklagemyndigheden har været godt rustet til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med rocker- og bandekriminalitet.

De voldsomme uroligheder og den udbredte anvendelse af våben i områder, hvor også helt tilfældige, almindelige mennesker færdes, udgør ikke desto mindre en helt uacceptabel fare for det almindelige samfundsliv. Efter regeringens opfattelse er der derfor behov for en yderligere styrkelse af indsatsen på området for at modvirke den utryghed, som rocker- og bandekriminaliteten skaber, og for at forhindre, at konflikter i miljøet optrappes. Regeringen er bevidst om, at det heller ikke fremover vil være muligt helt at forhindre, at der opstår uroligheder inden for rocker- og bandemiljøet. Regeringen ønsker imidlertid at sikre, at de involverede myndigheder til stadighed har de rigtige redskaber til at kunne forebygge og bekæmpe rocker- og bandekriminalitet.

Med lovforslaget vil regeringen styrke rammerne for forebyggelse og bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet gennem bedre redskaber for de involverede myndigheder i både den forebyggende og den retshåndhævende fase, gennem skærpede straffe og gennem skærpede regler om fuldbyrdelse af straffe mv. Et hovedformål med lovforslaget er navnlig at forhindre, at konflikter, der fremover måtte opstå inden for rocker- og bandemiljøet, antager en form, som er til fare for det almindelige samfundsliv, og som skaber utryghed blandt tilfældige, almindelige mennesker.

Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter, hvoraf navnlig strafskærpelserne og de skærpede regler for udgang og prøveløsladelse kræver lovændringer, mens en række af de øvrige initiativer vil kunne gennemføres administrativt:

Strafskærpelser

– Ændring af straffelovens § 81 a om fordobling af straffen for visse alvorlige forbrydelser, der begås med baggrund i gruppekonflikter, hvor der tidligere er anvendt skydevåben mv., med henblik på at give bestemmelsen et bredere anvendelsesområde.

– Øget graduering af strafudmålingen i sager om ulovlig besiddelse af skydevåben omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, således at der udmåles en skærpet straf, når skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted, og at straffen skærpes yderligere, når der samtidig besiddes ammunition til skydevåbnet.

– Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængelige steder mv. samt overtrædelse af såkaldte zoneforbud, således at der i almindelighed idømmes hårdere straffe i tredjegangstilfælde og derover.

Skærpede regler for udgang og prøveløsladelse m.v.

– Begrænsning af adgangen til udgang og prøveløsladelse for indsatte, der af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, der på tidspunktet for udgang eller prøveløsladelse er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt med en anden gruppe af personer, når der inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning til, som led i konflikten er anvendt skydevåben mv.

– Skærpelse af reglerne om vilkår ved prøveløsladelse af en dømt, der af politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer, hvor de pågældende personer tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, hvis den dømte selv har begået visse former for grovere kriminalitet og er idømt en længere fængselsstraf, således at der i almindelighed fastsættes vilkår om, at den dømte i prøvetiden ikke uden anerkendelsesværdigt formål må opholde sig sammen med eller på anden måde have kontakt med andre med tilknytning til den pågældende gruppe.

– Administrativ skærpelse af praksis vedrørende fastsættelse af vilkår i forbindelse med udgangstilladelser til visse kategorier af dømte, således at de udgangsvilkår, som i dag anvendes over for personer med tættere tilknytning til rocker- og bandemiljøet, udvides til i praksis i videre omfang at omfatte visse dømte, som har en løsere tilknytning til rocker- eller bandemiljøet.

– Hjemmel til iværksættelse af en forsøgsordning, hvor det som vilkår for prøveløsladelse eller udgangstilladelse kan fastsættes, at den pågældende skal undergive sig elektronisk overvågning af sin færden, f.eks. ved hjælp af en såkaldt GPS-fodlænke.

– Udvidelse af mulighederne for at overføre indsatte fra et arresthus eller en fængselsafdeling udpeget til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen, til et tilsvarende arresthus eller en tilsvarende fængselsafdeling et andet sted.

– Ændring af reglen i retsplejelovens § 769, stk. 2, om varetægtsfængsling efter dom, således at bestemmelsen bringes i overensstemmelse med de foreslåede regler om begrænsning af prøveløsladelse og udgang under verserende voldelige konflikter.

Bedre værktøjer til de involverede myndigheder

– Mulighed for udvidelse af et zoneforbuds radius fra 500 til 1.000 m.

– Forhøjelse af grænsen for udbetaling af dusør til private fra 10.000 kr. til 50.000 kr. og lettelse af den administrative procedure for udbetalingen.

– Revidering af vejledningen om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for rockeres kriminalitet, da det i praksis opleves, at der er tvivl om, hvilke oplysninger der må udveksles som led i indsatsen over for rocker- og bandekriminalitet.

– Udarbejdelse af ny vejledning til landets kommuner, der målrettet belyser og tydeliggør de muligheder, som planloven indeholder, og som dermed bl.a. vil kunne give kommunerne mulighed for at være på forkant i forhold til uønsket opførelse og anvendelse af bygninger mv. Det gælder ikke mindst i forhold til rockerborge.

– Ændring af fristregel i retsplejelovens § 747, stk. 4, med henblik på hurtigere afholdelse af retsmøder, der skal sikre beviser, med henblik på at forbedre mulighederne for afhøring af vidner i sager med tilknytning til rocker- og bandemiljøet i retten, før sådanne vidner eventuelt måtte blive truet til ikke at afgive forklaring.

Styrkelse af den forebyggende indsats

– Hjemmel til at politiet kan videregive fortrolige oplysninger om personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende, hvis videregivelsen af oplysningerne er nødvendig som led i en kriminalpræventiv indsats over for vedkommende person.

– Styrket indsats med gennemførelse af og opfølgning på bekymringssamtaler med unge, som er i risiko for at blive rekrutteret.

– Oprettelse af en task force under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som skal styrke kommunernes arbejde med børn og unge i risikozonen.

– Udarbejdelse af en ny vejledning om udveksling af oplysninger mellem politiet og kommunerne mv. i forbindelse med SSP-samarbejdet.

Styrkelse af exit-indsatsen

– Oprettelse af en pulje til finansiering af særlige exit-tiltag, herunder midlertidig og hurtig relokalisering, fjernelse af tatoveringer og psykologiske test af ikke-registrerede exit-kandidater.

– Styrkelse af exit-indsatsen gennem dedikerede ressourcer til politikredsenes lokale exit-enheder med henblik på bl.a. tættere samarbejde og sparring med kommunerne i forhold til udvikling og opfølgning på exit-programmer til egnede kandidater.

– Etablering af et nyt centralt exit-kontaktpunkt hos Rigspolitiet, som kan bistå kommuner, kriminalforsorgen, politikredsene og andre relevante offentlige myndigheder med rådgivning og sparring i den løbende exit-indsats.

– Styrkelse af evalueringsberedskabet samt kvalitetssikring og koordinering af exit-sagerne med henblik på at sikre læring og løbende justering af exit-indsatsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
30.01.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
04.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
03.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. maj 2014

Emneord: rockerkriminalitet bandekriminalitet straffeloven

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 98: Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage

09.12.2015 L 80: Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat

07.04.2015 B 158: En rocker- og bandepakke

07.04.2015 B 152: Modernisering af straffelovens kapitel 12 og 13

11.03.2015 B 91: Skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?