L 50: Øget anvendelse af samfundstjeneste mv. (Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.).)

L 50: Øget anvendelse af samfundstjeneste

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 50

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 05.11.2014

Vedtaget dato: 05.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 50 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at revidere reglerne om samfundstjeneste med henblik på en øget anvendelse af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel.

Formålet med samfundstjeneste er overordnet set så vidt muligt at begrænse anvendelsen af frihedsberøvelse som straf. Dette bidrager til, at lovovertrædere undgår at blive udsat for de negative påvirkninger, som kan finde sted i et fængsel.

Samfundstjenesteordningen fungerer i dag grundlæggende godt og har gennem en længere årrække vist sit værd som et velegnet alternativ til ubetinget fængsel.

Anvendelsen af samfundstjeneste har ikke haft negative konsekvenser i kriminalpræventiv henseende. I de sager, hvor samfundstjeneste er en egnet strafform, kan den generalpræventive effekt ikke antages at være mindre end for ubetinget fængsel. Og de foreliggende undersøgelser viser en forbedret individualpræventiv virkning af samfundstjeneste sammenlignet med ubetinget fængsel, idet tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv) er lavere ved samfundstjeneste set i forhold til ubetinget fængsel.

Der lægges på denne baggrund med lovforslaget op til, at samfundstjeneste kan anvendes over for et bredt felt af kriminalitetsformer, og at kriminalitetens art således tillægges mindre betydning ved den samlede vurdering af, om samfundstjeneste bør anvendes i den konkrete sag. En udvidet brug af samfundstjeneste på straffelovens område bør navnlig komme på tale ved førstegangsovertrædelser, der ikke har karakter af organiseret eller banderelateret kriminalitet. Den udvidede brug af samfundstjeneste vil bl.a. omfatte visse sager vedrørende simpel vold.

Samtidig foreslås der for de lidt længere straffe på mere end 3 måneders fængsel indført en ordning, hvorefter ny kriminalitet i den fastsatte prøvetid udløser en reststraf svarende til en tredjedel af den betingede fængselsstraf ifølge dommen til samfundstjeneste, når samfundstjenesten er udført. Det betyder, at ny kriminalitet i prøvetiden straffes hårdere end i dag.

Endvidere foreslås det med henblik på at øge brugen af samfundstjeneste, at op til en tredjedel af samfundstjenesten efter kriminalforsorgens bestemmelse skal kunne bestå i deltagelse i et særligt behandlings- eller uddannelsesprogram.

Lovforslaget indeholder herudover visse forslag til forenkling, præcisering eller mindre justering af reglerne vedrørende samfundstjeneste eller vedrørende betingede domme generelt.

Vedrørende samfundstjeneste foreslås der en vejledende omregningstabel for forholdet mellem fængselsstraffens længde og timetallet og længstetiden for samfundstjeneste. Det vil give større ensartethed i, hvor mange timers samfundstjeneste domfældte skal udføre.

Endvidere foreslås det at lovfæste, at den ubetingede del af en dom med vilkår om samfundstjeneste, hvor en del af fængselsstraffen er ubetinget og en del betinget (kombinationsdom), højst må udgøre en tredjedel af den samlede straf. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der ikke kan ske prøveløsladelse fra den ubetingede del af en kombinationsdom.

Det foreslås desuden, at varetægtsfængsling skal afkortes i det idømte timetal for samfundstjeneste.

Endelig foreslås det, at samfundstjeneste også skal kunne udføres hos private erhvervsvirksomheder.

Vedrørende betinget dom generelt foreslås det at afskaffe muligheden for at idømme betinget dom uden straffastsættelse. Det indebærer, at en betinget dom fremover altid skal indeholde en udmålt fængselsstraf. Dette gælder både for domme med og uden vilkår om samfundstjeneste.

Endvidere foreslås det at afskaffe muligheden for at idømme betinget bøde.

Lovforslaget bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1545/2014 om samfundstjeneste mv.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.11.14
1. behandling
14.11.14
2. behandling
03.02.15
3. behandling
05.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.11.14
Afstemning start
12.11.14
Afstemning slut
04.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. januar 2015

Emneord: samfundstjeneste strafafsoning

Relaterede forslag:

21.04.2015 B 165: At skærpe straffen for dømte, der udebliver fra afsoning

18.02.2015 B 74: Indgåelse af aftaler, der skal bidrage til effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet og til tættere samarbejde om efterforskning og kriminalitetsforebyggelse

22.10.2013 B 11: Indgåelse af aftaler, der skal bidrage til effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet og til tættere samarbejde om efterforskning og kriminalitetsforebyggelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?