Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 133: Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v. (Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).)

L 133: Prøveløsladelse og fodlænkeafsoning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 133

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 31.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 133 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er for det første at gennemføre de elementer i aftalen om kriminalforsorgens økonomi i 2013-16, som kræver ændringer af straffeloven og straffuldbyrdelsesloven. Lovforslaget sigter på at imødegå en række udfordringer, som kriminalforsorgen gennem de senere år har oplevet i stigende grad, herunder udfordringer vedrørende manglende pladser og udfordringer vedrørende recidivforebyggelse mv.

Med lovforslaget lægges bl.a. op til visse ændringer af reglerne om prøveløsladelse og reglerne om afsoning i fodlænke. Reglen om, at prøveløsladelse i almindelighed ikke kan ske, når den resterende straffetid er mindre end 30 dage, foreslås således ophævet, ligesom der foreslås gennemført en vis, nærmere afgrænset udvidelse af den såkaldte noget for noget-ordning om tidlig prøveløsladelse af bl.a. indsatte, der har ydet en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet.

Det foreslås herudover, at der åbnes mulighed for at afsone fængselsstraffe på til og med 6 måneder i fodlænke, ligesom der lægges op til visse nærmere afgrænsede lempelser af betingelserne og vilkårene for at kunne få tilladelse til afsoning i fodlænke. Lovforslaget indeholder derudover forslag om en justering af tolerancen over for vilkårsovertrædelser. Med lovforslaget åbnes der desuden mulighed for, at indsatte som et led i udslusningen kan få lov til at tage ophold på deres bopæl i fodlænke i den sidste del af afsoningen.

Lovforslaget indebærer endvidere en ændring af straffuldbyrdelseslovens regler om undersøgelse af besøgende i afsoningsinstitutionerne med henblik på at styrke indsatsen mod indsmuglinger.

Med lovforslaget lægges for det andet op til en ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), således at fængselsbetjentelever overgår til statens uddannelsesstøtte (SU) i skoleperioder.

Lovforslaget indeholder herudover et enkelt tiltag, som har til formål at supplere aftalen om kriminalforsorgens økonomi. Det drejer sig om indførelse af en mulighed for, at fodlænkeafsoning i helt enkeltstående konkrete tilfælde skal kunne afvises, hvis særegne hensyn til retshåndhævelsen undtagelsesvis findes at være til hinder for denne afsoningsform.

Lovforslaget indeholder endelig forslag om en ændring af straffelovens § 124, stk. 5, som skal sikre, at flugt under fodlænkeafsoning fremover kan straffes på lige fod med flugt fra anden afsoning mv. Denne del af lovforslaget fremsættes i lyset af en dom afsagt af Højesteret den 25. januar 2013, og under hensyn hertil – og da dommen er afsagt efter høringen over det oprindelige lovudkast – har denne del af lovforslaget ikke været sendt i høring.

De foreslåede tiltag vil samlet set medvirke til at lette kapacitetspresset på kriminalforsorgens institutioner og samtidig understøtte regeringens overordnede målsætning om færre gengangere i fængslerne og færre ofre for kriminalitet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.01.13
1. behandling
07.02.13
2. behandling
23.05.13
3. behandling
28.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.01.13
Afstemning start
05.04.13
Afstemning slut
27.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?