L 91: Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land (Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land).)

L 91: Danske exitskatteregler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 91

Fremsat af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 04.12.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 91 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 18. juli 2013 om de danske regler vedrørende beskatning af selskaber mv., der overfører aktiver eller passiver til andre EU/EØS-lande, det vil sige exitbeskatning.

EU-Domstolen fandt, at de danske exitskatteregler for selskaber ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU-retten, fordi exitskatten kræves betalt med det samme, og der således ikke er mulighed for at vælge henstand med betaling af skatten.

Lovforslaget indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land. Der etableres med forslaget en henstandsordning (afdragsordning), der gør det muligt at udskyde betalingen af exitskatten mod forrentning.

Henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast (indtægter, gevinster, udbytter) af de overførte aktiver, som ville være blevet beskattet i Danmark, hvis aktiverne var forblevet her i landet. Dog skal det årlige afdrag mindst udgøre et beløb svarende til 1/7 af den opgjorte exitskat. Henstandsperioden er således maksimalt 7 år.

Formålet med forslaget er at bringe de danske exitskatteregler i overensstemmelse med EU-retten.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre et mærkbart mindreprovenu på langt sigt. I de første finansår vil der fremkomme et mindreprovenu, i det omfang de berørte virksomheder vælger at bruge ordningen.

Det skønnes, at lovforslaget indebærer et ressourceforbrug i størrelsesordenen 1-2 årsværk. Hertil kommer en forventet omkostning til tilretning af den planlagte it-løsning for modtagelse af selskabsselvangivelsen (DIAS). Sidstnævnte omkostning skønnes at være i størrelsesordenen 600.000 kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.12.13
1. behandling
19.12.13
2. behandling
30.01.14
3. behandling
06.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.12.13
Afstemning start
11.12.13
Afstemning slut
05.02.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: selskabsskatteloven eu

Relaterede forslag:

27.10.2016 B 20: Regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses

23.02.2016 B 70: At trække suverænitet tilbage fra EU

12.11.2015 L 52: Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

20.01.2015 B 54: At indstille forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?