Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 17: Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom (Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom).)

L 17: Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 17

Fremsat af: Ole Sohn (SF)

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Ligestillingsudvalget (LIU)

L 17 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har – sammen med en ændring af ligestillingsloven – til formål at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af det underrepræsenterede køn i store virksomheders bestyrelser og ledelse. Den tilsigtede effekt af lovforslaget er således at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen af store danske virksomheder.

Efter at have konstateret, at ligestillingen i topledelsen af store danske virksomheder fortsat halter langt bagefter på trods af eksisterende frivillige nationale og internationale initiativer, finder regeringen anledning til at gribe ind og fastsætte regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i store danske virksomheder.

Lovforslaget omfatter de ca. 1.100 virksomheder, der allerede i dag er omfattet af årsregnskabslovens regler om afrapportering for samfundsansvar.

Lovforslaget indfører krav om, at det øverste ledelsesorgan – typisk bestyrelsen – skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal dels fastsætte andelen for det underrepræsenterede køn, dels fastsætte tidshorisonten inden for hvilken, virksomheden forventer at nå det fastsatte måltal.

Der er også behov for at styrke rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsesposterne. Lovforslaget stiller derfor krav om, at virksomhederne udarbejder en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Herved forstås alle andre ledelsesniveauer end bestyrelsen, dvs. direktionen og andre ledende stillinger. Politikkerne skal indeholde virksomhedens konkrete tiltag for at forbedre ligestillingen i den generelle ledelse af virksomheden.

For at tilskynde virksomhederne til at opnå forbedringer er det afgørende, at interessenter og offentligheden kan følge udviklingen af andelen af det underrepræsenterede køn. Virksomhederne skal derfor årligt afrapportere om deres arbejde med at fremme ligestillingen i ledelsen i årsrapporten, herunder status for opfyldelsen af måltal samt for politikkerne. Der indføres med lovforslaget bødestraf, hvis en virksomhed ikke har opstillet måltal, udarbejdet en politik eller afrapporteret i overensstemmelse med reglerne. Det bemærkes, at lovforslaget ikke pålægger sanktioner, hvis en virksomhed ikke opnår det måltal, den selv har opstillet.

Der skal gennemføres årlige evalueringer af afrapporteringerne, ligesom der skal gennemføres en evaluering af regler efter 3-4 år med henblik på at se, om der er sket reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i ledelse, herunder om der er behov for en revision af loven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
23.10.12
2. behandling
13.12.12
3. behandling
14.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
14.11.12
Afstemning slut
14.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?