Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 166: Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning (Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning).)

L 166: Offererstatning mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 166

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 166 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget har til formål at styrke indsatsen over for ofre for forbrydelser.

Som anført i regeringsgrundlaget fra oktober 2011, »Et Danmark, der står sammen«, ønsker regeringen, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre.

Som led heri har regeringen i samarbejde med Enhedsli?sten fremlagt en offerpakke bestående af initiativer, der skal sikre, at ofre for kriminalitet får bedre hjælp. Offerpakken består af tre tiltag: Etablering af en offerfond, udvidelse af underretningsordningen over for ofre samt et tiltag, som skal kunne sætte offerets version af sagen i centrum i retssager. Som et yderligere tiltag har regeringen i samarbejde med Enhedslisten besluttet at gennemføre en styrkelse af ramme?rne for behandlingen af sager om offererstatning.

Med lovforslaget gennemføres tiltaget om udvidelse af underretningsordningen over for ofre. Samtidig gennemføres en markant styrkelse af rammerne for behandlingen af sager om offererstatning.

Tiltaget om etablering af en offerfond behandles i et sideløbende lovforslag.

Udvidelse af den eksisterende underretningsordning for forurettede indebærer, at den forurettede efter anmodning kan få underretning i tilfælde, hvor gerningsmanden under afsoning og på institutionens område med institutionens viden medvirker i optagelserne til et tv- eller radioprogram produceret til udsendelse her i landet, hvori den pågældende har en fremtrædende rolle, eller i et portrætinterview i et dansk dagblad. Det samme gælder ved medvirken i optagelserne af et sådant tv- eller radioprogram eller interview uden for institutionens område i tilfælde, hvor institutionen har meddelt tilladelse til udgang med viden herom. Underretning?en af forurettede vil hovedsagelig skulle forestås af kriminalforsorgen.

Styrkelsen af rammerne for behandlingen af sager om offererstatning indebærer, at der tilføres yderligere ressourcer til Erstatningsnævnet samtidig med, at rammerne for nævnets sagsbehandling ændres, således at ofrene for kriminalitet kan få afgjort de længerevarende erstatningssager eller dele heraf hurtigere end i dag.

Med lovforslaget skabes der mulighed for at etablere et »dobbeltnævn«, idet der åbnes for at udvide antallet af nævnsmedlemmer uden, at der tilsigtes at skulle deltage flere medlemmer i afgørelsen af de enkelte sager end i dag.

Kapacitetsudvidelsen vil indebære, at Erstatningsnævnet i endnu højere grad vil kunne fokusere på muligheden for at træffe delafgørelser i de sager, der i dag trækker ud, så borgerne hurtigt kan få en del af deres erstatning. Desuden vil sagsbehandlingstiden kunne nedbringes i de sager, der i dag trækker ud.

Den del af lovforslaget, der vedrører styrkelsen af rammerne for behandlingen af sager om offererstatning, er – i lyset af, at det ikke har været muligt at færdiggøre denne del af lovforslaget tidligere – sendt i høring den 8. februar 2013 med høringsfrist til den 8. marts 2013. Justitsministeriet forventer, at høringssvar og høringsnotat vil kunne foreligge inden 1. behandlingen af lovforslaget. Et supplerende høringsnotat vil således blive fremsendt hurtigst muligt efter høringsfristens udløb.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
19.03.13
2. behandling
23.05.13
3. behandling
28.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
15.04.13
Afstemning slut
27.05.13

Emneord: offererstatning

Relaterede forslag:

04.04.2014 B 99: Ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

18.12.2012 B 40: En acontoerstatning til ofre for kriminalitet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?