L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v. (Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.).)

L 72: Telefonforkyndelse

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 72

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 72 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I den danske retsplejelov er der skabt mulighed for at fo?retage telefonisk forkyndelse af processuelle meddelelser i civile sager og straffesager. Grønlands Landsstyre, Grønlands Domstole og Politimesteren i Grønland har alle fremsat ønske om, at der indføres tilsvarende regler om telefonforkyndelse i Grønland.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at de hensyn, der lå til grund for indførelsen af regler om telefonforkyndelse i Danmark, i vidt omfang er identiske med de hensyn, der gør sig gældende i forhold til Grønland, og det foreslås derfor i lovforslaget at indføre tilsvarende regler i den grønlandske retsplejelov.

Det er Justitsministeriets forventning, at der hermed ska?bes et mere effektivt forkyndelsessystem, som kan nedbringe antallet af omberammelser og udsatte retsmøder.

Det er fastsat i kriminalloven, hvornår der kan anvendes magt over for de indsatte i de grønlandske anstalter, og hvil?ke magtmidler der kan anvendes i den forbindelse.

Rådet for Grønlands Retsvæsen har anbefalet, at der gi?ves ansatte ved de grønlandske anstalter mulighed for at anvende peberspray og skjold over for de indsatte. Det foreslås på den baggrund i udkastet til lovforslag at skabe hjemmel hertil i kriminalloven.

Det er Justitsministeriets forventning, at anvendelsen af peberspray i grønlandske anstalter vil have samme præventi?ve effekt, som den har haft i danske fængsler, hvorved yderligere magtanvendelse kan undgås.

Endelig foreslås det at foretage ændringer af kriminallo?ven, der hænger sammen med en samtidig ikraftsættelse for Grønland ved kongelig anordning af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Det bemærkes, at Grønlands Selvstyre endnu ikke har afgivet udtalelse om lovforslaget, men det forventes, at den foreligger snarest. Det er derfor aftalt med selvstyret, at lovforslaget kan fremsættes uden at afvente udtalelsen.

Så snart udtalelsen foreligger, vil den – sammen med Justitsministeriets bemærkninger hertil – blive oversendt til Folketinget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
06.12.16
2. behandling
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut

Emneord: grønland

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

29.10.2015 L 35: Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?