L 35: Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn (Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn).)

L 35: Ægteskaber i Grønland

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 35

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 29.10.2015

Vedtaget dato: 20.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 35 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Dette lovforslag er en genfremsættelse af lovforslaget L 122 (fremsat den 28. januar 2015), der blev 1. behandlet af Folketinget den 26. maj 2015. Lovforslaget L 122 bortfaldt på grund af udskrivelsen af Folketingsvalg, der blev afholdt den 18. juni 2015.

Grønlands Selvstyre har anmodet om, at den familieretlige lovgivning for Grønland ajourføres. Som et led i denne ajourføring sættes forældreansvarslovgivningen i kraft for Grønland. Det drejer sig om forældreansvarsloven, børnebortførelsesloven og Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven med tilknyttede internationale konventioner. Samtidig sættes lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn i kraft.

Forældreansvarslovgivningen sættes i kraft for Grønland ved en række kongelige anordninger. Ikraftsættelsen af forældreansvarslovgivningen forudsætter imidlertid, at der foretages ændringer af lovgivningen for Grønland, navnlig af myndighedsloven for Grønland og retsplejelov for Grønland.

Lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn sættes ligeledes i kraft for Grønland ved kongelig anordning samt ved ændring af retsvirkningsloven for Grønland.

Lovforslaget indeholder disse lovændringer.

Ikraftsættelse af forældreansvarsloven for Grønland medfører bl.a., at det bærende element for alle afgørelser om forældremyndighed m.v. skal være barnets ret til begge forældre og ikke forældrenes ret til barnet. Afgørelserne skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, og uanset alder skal barnet inddrages i sagen, så dets perspektiv kan belyses.

Ikraftsættelsen medfører endvidere, at forældre som udgangspunkt har fælles forældremyndighed over barnet, og at de har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, det ikke bor hos. Samværets omfang fastsættes efter en konkret vurdering, og samvær kan begrænses eller ophæves, hvis det er bedst for barnet.

Endelig medfører ikraftsættelsen, at forældres ret til at ”revse” deres barn ophæves.

Ikraftsættelse for Grønland af fremtidige ændringer af forældreansvarslovgivningen vil blive drøftet med Grønlands regering.

Reglerne i retsplejelov for Grønland om domstolenes behandling af sager om forældreansvar m.v. tilpasses til reglerne i forældreansvarsloven, herunder med henblik på styrkelse af inddragelsen af barnet i sagsbehandlingen og belysning af barnets perspektiv. Samtidig vil Grønland indgå i det internationale samarbejde om forældreansvar, herunder om internationale børnebortførelser.

Ikraftsættelse af lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn medfører bl.a., at par af samme køn i Grønland får mulighed for at indgå ægteskab i stedet for registreret partnerskab på lige fod og med tilsvarende samme retsvirkninger som ægteskab mellem to personer af forskelligt køn, herunder ved kirkelig eller borgerlig vielse.

Grønlands Landsting accepterede i maj 2015 udkast til lovforslag og anordninger om ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn. Landstinget opfordrede dog til, at der blev foretaget enkelte ændringer i anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. Det drejede sig navnlig om børnesagkyndig rådgivning og retten til at bestemme, hvor i Grønland barnet skal have bopæl, når der er fælles forældremyndighed. Der er efterfølgende indgået en aftale med Grønlands regering om disse ændringer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.10.15
1. behandling
05.11.15
2. behandling
14.01.16
3. behandling
19.01.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.10.15
Afstemning start
05.11.15
Afstemning slut
19.01.16

Emneord: familieret ægteskab grønland

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?