L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v. (Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).)

L 56: Mere om moms

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 56

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 12.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 56 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget om ændring af momsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove er bl.a. at styrke hjemmelsgrundlaget på disse områder samt at forenkle og præcisere en række bestemmelser. Lovforslaget er et samlelovforslag, idet de enkelte dele af lovforslaget udgør mindre lovændringer, som det vil være mest hensigtsmæssigt, af hensyn til folketingsbehandlingen, at fremsætte samlet.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forslag til ændringer:

- Der indføres en bemyndigelse til hhv. Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet til at administrere momsgodtgørelsesordningen for ambassader m.v. i overensstemmelse med gældende administrativ praksis, og det foreslås, at der foretages en regulering af beløbsgrænsen for, hvornår der kan opnås momsgodtgørelse.

- Der indføres en kontrolbestemmelse, hvorefter SKAT kan anmode Skatterådet om tilladelse til at indhente betalingsoplysninger til brug for momskontrol på visse områder. Formålet hermed er at sikre, at udenlandske virksomheder afregner korrekt moms til Danmark.

- Der foretages en tilretning af reglerne om en herboende repræsentant i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.

- Der foretages en tilretning af hjemmelsgrundlaget for SKATs indgåelse af aftaler med offentlige myndigheder og private virksomheder om terminaladgang til oplysninger om ejer- og brugerforhold i Køretøjsregisteret og hjemmelsgrundlaget for SKAT til at videregive oplysninger om konkrete ejer- og brugerforhold fra Køretøjsregisteret til udenlandske myndigheder. Med lovforslaget foretages der også en udvidelse af de virksomheder, der kan registrere oplysninger i Køretøjsregisteret.

- Befordringsfradraget m.v. til skattefritagne personer ophæves, således at der ikke kan foretages fradrag for udgifter, der relaterer sig til skattefri indkomst.

- Skattefritagelse af privat brug af Marienborg for den til enhver tid siddende statsminister svarende til lignende regler i Sverige og Norge.

Den del af lovforslaget, som omhandler afskaffelse af fradrag for udgifter vedrørende skattefritaget indkomst, skønnes med nogen usikkerhed at medføre et begrænset merprovenu, der næppe vil overstige 3 mio. kr. årligt. Forslagets øvrige elementer skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.15
1. behandling
17.11.15
2. behandling
15.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.15
Afstemning start
19.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: moms momsloven

Relaterede forslag:

25.02.2015 L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet

28.01.2015 L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt

08.10.2014 B 2: Indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

12.03.2014 L 153: Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?