Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 101: Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol (Forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol).)

L 101: Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 101

Fremsat af: Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 12.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 101 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af regeringens forbrugerpolitiske eftersyn ved at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge.

Det foreslås at udvide Forbrugerombudsmandens beføjelser i forhold til finansielle virksomheder. Forslaget ændrer dog ikke ved, at det fortsat er Finanstilsynet, der har hovedansvaret for tilsynet med finansielle virksomheders overholdelse af den finansielle lovgivning. Forbrugerombudsmanden får fremover mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledning og købsopfordringer i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden får også mulighed for at behandle sager vedrørende overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i regler om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed. Derudover indebærer forslaget en præcisering af Forbrugerombudsmandens håndhævelsesbeføjelser i forhold til de bestemmelser i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Dermed underlægges tilsynet med de finansielle virksomheder Forbrugerombudsmandens generelle tilsynskompetence, som gælder over for alle andre typer af erhvervsdrivende, og således sikres, at finansielle virksomheder og andre virksomheder behandles efter samme regelsæt, når de udøver samme erhvervsvirksomhed.

Det foreslås endvidere at udvide Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser. Det sker ved at give Forbrugerombudsmanden mulighed for at anlægge individuelle erstatningssager og for at udstede administrative bødeforelæg samt ved at udvide Forbrugerombudsmandens adgang til at møde i retten ved egne medarbejdere. Dette medfører en optimering og effektivisering af Forbrugerombudsmandens tilsyn, da individuelle erstatningssager vil være mindre ressourcekrævende end et gruppesøgsmål, ligesom administrative bøder i ukomplicerede sager, hvor der ikke er bevistvivl, vil sikre en smidigere og kortere sagsbehandlingstid. Forbrugerombudsmanden får mulighed for at meddele påbud til en erhvervsdrivende om at informere sine kunder om retsstillingen i relation til forældelse. Forslaget ændrer ikke på forældelsesreglerne, men skal afhjælpe den situation, hvor en forbruger ikke har kendskab til, hvad der kræves for at afbryde forældelsen eller til en klagenævnsafgørelse vedrørende et lignende krav, og derfor risikerer at lide et retstab.

Endelig foreslås det at styrke beskyttelsen af børn og unge ved at præcisere, at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde billeder eller omtale af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.12.12
1. behandling
15.01.13
2. behandling
04.04.13
3. behandling
11.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.12.12
Afstemning start
01.03.13
Afstemning slut
10.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?