L 115: Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. (Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.).)

L 115: Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 115

Fremsat af: Handels- og europaminister Nick Hækkerup (S)

Fremsat dato: 16.01.2014

Vedtaget dato: 03.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Handels- og europaministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 115 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Vedlagte lovforslag har til hensigt at ændre i lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, således at Eksportrådets bestyrelse nedlægges og proceduren for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget ændres. Baggrunden herfor er følgende:

Da man i år 2000 etablerede Eksportrådet inden for rammerne af udenrigstjenesten og hermed grundlagde den enstrengede statslige eksportfremmestruktur blev der ved lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke nedsat en bestyrelse for Eksportrådet. Bestyrelsen skulle rådgive udenrigsministeren med henblik på at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Eksportrådet og herigennem fremme danske virksomheders eksport og internationalisering. Samtidig med nedsættelsen af bestyrelsen blev det bestemt at nedsætte et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.

Udnævnelsen af en handels- og investeringsminister i 2011 efterfulgt af en handels- og europaminister i 2013 medførte imidlertid i sagens natur en ændring af bestyrelsens rolle og de facto virke. Hvor bestyrelsen tidligere fik forelagt alle væsentlige nye initiativer samt kommunikationsplaner m.v., indebar udpegningen af en selvstændig minister for området en tilsvarende politisk opprioritering og et øget ministerfokus på Eksportrådets strategiske satsningsområder, programmer og ydelser. På denne baggrund er det vurderingen, at betingelserne for bestyrelsens virke er ændret i et sådant omfang, at bestyrelsen ikke længere på en meningsfuld måde kan varetage de opgaver, som den oprindelig blev stillet.

Erhvervslivets repræsentation i Eksportrådets bestyrelse har været meget værdifuld som sikring af en tæt kontakt og erfaringsopsamling mellem Udenrigsministeriet/Eksportrådet og dansk erhvervsliv, hvorfor Eksportrådet fortsat ønsker en tæt kobling til erhvervslivet. Det er derfor hensigten, at nedlæggelsen af bestyrelsen modsvares af oprettelsen af et bredere rådgivende udenrigsøkonomisk og erhvervsorienteret organ – ”Udenrigsøkonomisk Forum” – som skal rådgive handels- og europaministeren i forhold til de internationale aspekter af den danske vækstdagsorden og strategiske tilgange hertil. Forummet er tænkt som en platform for Udenrigsministeriets arbejde med økonomisk diplomati. Det gælder dels i relation til Eksportrådets konkrete indsatser for eksport- og investeringsfremme; dels i forhold til de bredere indsatser, som Udenrigsministeriet kan yde til dansk erhvervslivs internationalisering med sigte på vækst og beskæftigelse i Danmark. Forummet vil samtidig sikre en god kobling til erhvervslivet. Forummet forventes således at bestå af virksomheder, erhvervsorganisationer, forskningsverden og andre relevante interessenter. Forummet vil normalt have deltagelse af handels- og europaministeren og af andre relevante ministerier, herunder Erhvervs- og Vækstministeriet og Fødevareministeriet i forlængelse af disse ministeriers deltagelse i Eksportrådets bestyrelse. Medlemmerne af Udenrigsøkonomisk Forum udpeges af handels- og europaministeren. Der lægges samtidig op til, at handels- og europaministeren fremover udpeger medlemmerne til eksportfremmebevillingsudvalget.

Formålet med lovændringen er således, at rådgivningen af handels- og europaministeren og Eksportrådet bliver mere tidssvarende. Bestyrelsen er nedsat ved lov, hvorfor det kræver en lovændring at nedlægge den. Det er imidlertid ikke hensigten at oprette Udenrigsøkonomisk Forum ved lov, det sker administrativt. Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj 2014, hvor Eksportrådets bestyrelses mandat udløber.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.01.14
1. behandling
23.01.14
2. behandling
01.04.14
3. behandling
03.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.01.14
Afstemning start
23.01.14
Afstemning slut
02.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. februar 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?