L 156: Udvidelse af anvendelsesområdet, mulighed for eneretsaftaler vedrørende digitalisering af kulturelle ressourcer, bemyndigelse til finansministeren til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af anvendelsesområdet, mulighed for eneretsaftaler vedrørende digitalisering af kulturelle ressourcer, bemyndigelse til finansministeren til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger m.v.).)

L 156: Brug af offentlig sektors information

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 156

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 14.03.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 156 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Baggrunden for lovforslaget er implementeringen af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, som er en revision af direktiv 2003/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktiv) indeholder regler for videreanvendelse og midler til i praksis at fremme videre­anvendelse af eksisterende dokumenter, som myndighederne er i besiddelse af.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven) af 24. juni 2005. Formålet med loven er at fastsætte rammer for kommerciel og ikke-kommerciel videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Loven fastsætter en række generelle rammebetingelser for at fremme videreanvendelse af offentlig information på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Der fastsættes regler om ikke-diskrimination og regler om offentliggørelse af oversigter over dokumenter og datasamlinger, der stilles til rådighed for videreanvendelse efter loven.

PSI-loven blev ændret ved lov nr. 551 af 17. juni 2008, hvor lovens anvendelsesområde blev udvidet til at omfatte Folketinget og hertil knyttede organer samt domstolene. Baggrunden for denne lovændring var, at Europa-Kommissionen meddelte Danmark, at både Folketinget og hertil knyttede organer samt domstolene principielt var omfattet af PSI-direktivet.

Med henblik på yderligere at fremme videreanvendelsen af informationer fra den offentlige sektor har Europa-Parlamentet og Rådet den 26. juni 2013 vedtaget direktiv 2013/37/EU om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Lovforslaget medfører en udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte offentlige biblioteker, museer og arkiver. Lovforslaget fastsætter en udvidet mulighed for at indgå eneretsaftaler med henblik på digitalisering af kulturelle ressourcer for offentlige biblioteker, museer og arkiver.

Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til finansministeren til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger. Der er i dag en pligt for myndighederne til at offentliggøre en oversigt over egne dokumenter. Bemyndigelsen vil kunne bruges til at fastsætte regler om, at offentlige myndigheder kun kan opfylde denne eksisterende forpligtelse ved at anvende et bestemt datakatalog.

Med lovforslaget indføres en hjemmel til, at offentlige myndigheder kan stille data til rådighed med henblik på videreanvendelse.

Det foreliggende lovforslag ændrer ikke ved de aktindsigtsordninger, der er fastlagt i offentligheds- og forvaltningsloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.14
1. behandling
25.03.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.14
Afstemning start
21.03.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 8. maj 2014

Emneord: åbne data

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?